Draci

 

 

 

Jméno učitelky: Kamila Kocková

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4334, příspěvková organizace

Datum zpracování: 21. 10. 2011

Záměr:

Seznámení dětí praktickými činnostmi, s ročním obdobím podzim. Pozorování měnící se přírody, uvědomění si zákonitostí přírody. Seznámení s novými výtvarnými a pracovními technikami, využití fantazie, dbáme na čistotu práce. Učení se práce v týmu.

 

Integrovaný blok:  Já a moji noví kamarádi

Integrovaný celek: Radostníčkovo podzimní čarování

Téma: Draci, dráčci, dráčata

Počet dětí: 20

Věk dětí: 4-6let

Struktura třídy: heterogenní

Délka aktivity: jeden den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
 

Dítě a jeho tělo

Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti Manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami Zvládnout pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, zacházet s předměty
 

Dítě a jeho psychika

Rozvoj řečových schopností Samostatný slovní projev, přednes  Improvizovat, vyjádřit svou představivost a fantazii
 

Dítě a ten druhý

Rozvoj kooperativních dovedností Kooperativní činnosti ve skupinách Spolupracovat s ostatními
 

Dítě a společnost

Spolupodílet se na aktivitách třídy Praktické pokusy, zkoumání Dodržovat pravidla her
 

Dítě a svět

Vytváření povědomí o sounáležitosti s živou i neživou přírodou Sledování rozmanitosti přírody, práce s přírodninami Všímat si změn v nejbližším okolí

 

 

Klíčové kompetence

K učení: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

K řešení problémů: Využívá svou fantazii, představivost, tvůrčí schopnosti

Komunikativní: Samostatně vyjadřuje své myšlenky

Sociální a personální: Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit ho

Činnostní a občanské: Je otevřeno k aktuálnímu dění.

Organizace aktivity: Školní třída, školní zahrada, vycházka do přírodního prostředí

Metody a postupy práce: námětová hra, komunikativní a diskusní kruh, pohybové hry, situační učení, kooperativní učení.

Pomůcky: obrázky podzimní přírody, krepový papír, barevný papír, barevné listy, podzimní plody, přírodniny, pastelky, vodové barvy, čtvrtky, štětce, lepidla, dřevěné laťky, pracovní listy.

Realizace aktivity:  Motivace v diskusním kruhu drakem vyrobeným učitelkou. Seznámení s ročním obdobím podzim. Každý si vybere z obrázků jeden, na kterém je podzim. Při předchozím pobytu venku si děti nasbíraly „podzim“- barevné listy, kaštany, žaludy, bukvice, oříšky, šišky, lesní plody.

Z těchto plodů si na podložkách udělají výstavu, popisují, co je na výstavě a proč. Ve třídě si děti dokreslí obličeje draků do připravených pracovních listů viz. příloha – veselý, smutný, udivený, naštvaný atd. S těmito draky hrají námětovou hru Na hodné a zlé draky. Vymýšlí si text, proč má právě jeho drak úsměv, nebo je zamračený, překvapený, naštvaný atd. Děti znají báseň Drak (příloha). Rozdělí se na chlapce a dívky, přednášejí báseň jako dialog. V prostoru herny staví draky z přírodnin a z víček od PET lahví. U stolečků vyrábí draky z papíru – na základ si udělají otisky listů, dlaní, molitanové houbičky, zapouštění barvy do vlhkého podkladu. Obličej draka udělají z přírodnin, z barevného papíru, víček od PET lahví. Ocas pro draka udělaly děti jako domácí úkol společně s rodiči z materiálu dle jejich uvážení. Poté následuje pohybová hra Na draka – viz. příloha. Následuje zpěv písně Draku, vyleť výše -viz. příloha. Nakonec v komunitním kruhu každé dítě ukáže (předvede) svého draka, vymyslí mu jméno. Dechové cvičení – foukání do mikrotenového sáčku – létající draci. Bezpečnost. Společné hodnocení.

 

Evaluace: Děti se naučily novou pohybovou hru, vyzkoušely si některé nové výtvarné techniky. Učily se spolupracovat v týmu, získaly poznatky o přírodě a jejích darech. Každé dítě mělo možnost seberealizace.

 

 

Příloha č. 1

 

 

 

Příloha č. 2

Draku, ty jsi vážně drak?

 „hudry, hudry je to tak“

A máš zuby dračí?

„mám dva a to mi stačí“

A co těmi zuby jíš?

„princezen mám plnou skrýš“

Ach ty lháři, každý to ví,

že jsi jenom papírový.

 

 

 

 

Příloha č. 3

Jedno dítě – drak (stojí v rohu)

Ostatní děti volají:„fí, fí draku, vyleť z toho mraku“

Dítě (drak) vyletí – koho se dotkne, ten se zapojí jako dračí ocas.

Děti říkají říkanku:

Abraka, dabraka nasedáme na draka

Fiju, fijou, děti už se vezou.

Drak posbírá všechny děti po třídě.

Příloha č. 4

 

Draku, draku, vyleť výše
ještě výš,
neboj se, že mezi mraky zabloudíš,
až uvidíš vlaštovičky,
varuje, že už podzim
listí zlatem maluje.