Drakiáda

JMÉNO UČITELKY: Ivana Došková

ZAMĚSTNAVATEL: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

DATUM ZPRACOVÁNÍ: Říjen 2011

 

ANOTACE:

Využití přírodního a netradičního odpadového materiálu i náčiní při pracovních činnostech. Použití Orfových rytmických nástrojů při zpěvu. Seznámení s prvky podzimu a experimentování s přírodním a odpadovým materiálem.

Podpora a povzbuzování nově příchozích dětí v činnostech a odbourávání studu některých jedinců.

 

NÁZEV INTEGROVANÉHO BLOKU ZE ŠVP: Já a moji noví kamarádi

NÁZEV INTEGROVANÉHO CELKU ZE ŠVP: Já a svět, který mě obklopuje

PODTÉMA: Drakiáda

DOPORUČENÉ OBDOBÍ REALIZACE: Podzim

POČET DĚTÍ: 12-15

VĚK DĚTÍ: 4-6 let

STRUKTURA DĚTÍ: heterogenní

PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA AKTIVITY: 3 – 3,5 hod

 

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané (dílčí) výstupy
Dítě a jeho tělo – uvědomění si vlastního těla 

 

 

– rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace ruky a oka)

 

 

 

 

 

– rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 

– lokomoční, pohybové činnosti 

 

 

– manipulační činnosti a jednoduché úkony s nástroji, náčiním, seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

 

-grafické činnosti

– zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (pohybovat se ve skupině dětí)-sladit pohyb se zpěvem

 

 

 

 

 

 

 

 

– ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

Dítě a jeho psychika – rozvoj komunikativních dovedností 

 

– poznávání sama sebe, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

– přednes, recitace zpěv 

 

– činnosti

přiměřené

schopnostem dítěte

a úkoly

s viditelným

cílem a

výsledkem, v nichž

může být dítě

úspěšné.

– naučit se zpaměti krátké texty, říkanky a písničky 

– rozhodovat o svých činnostech

Dítě a ten druhý – posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem – kooperativní činnosti ve skupinkách – spolupracovat s ostatními
Dítě a společnost – rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopností projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny – tvůrčí činnosti slovesné, výtvarné, hudebně pohybové, podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání, vyjadřování a tříbení vkusu – chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
Dítě a svět – vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách – praktické používání technických přístrojů, hraček i dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává – mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
Klíčové kompetence – znát své jméno a přímení, jméno svých kamarádů, umět vyjmenovat základní znaky podzimní přírody, umět pojmenovat základní barvy, vědět, jak můžeme chránit přírodu

 

ORGANIZACE AKTIVITY: v prostoru třídy, herny a zahrady MŠ

METODY A POSTUPY PRÁCE: skupinová

POMŮCKY: kniha Básničky od sluníčka (Zuzana Kopecká), tvrdý karton, štětec, lepidlo Herkules, barevný krepový papír, vylisované listy (různých tvarů), víčka z PET- lahví, žaludy, kaštany, provázek, barevné mikrotenové tašky, tavící pistole, nůžky, čtvrtky, pastelky, šablony draků, špejle, jehlice, pěnová folie, gumový ubrus, rozstřihaný drak z barevného papíru, draci v základních barvách, dračí ocásky- stuhy, časopisy (Pastelka, Sluníčko), Velká kniha předškoláka, obrázky podzimu, Orfovy hudební nástroje, misky s vodou

 

REALIZACE PROJEKTU:

Při příchodu dětí, po podání ruky a vzájemném pozdravu jsem děti motivovala básní Drakův frak k výrobě draka z přírodního a eko materiálu. Dále jsem jim nabídla obkreslit si draka podle šablony, potom jeho linie vypíchat špejlí na měkké podložce a vybarvit ho.        V prostoru herny děti třídily barevná víčka z PET – lahví do skupinek k barevným drakům, třídily také přírodniny (žaludy, kaštany a listy dle tvarů), skládaly rozstříhaný obrázek draka.

V knihovničce vyhledávaly z nabídnutých časopisů a knih obrázky podzimu.

Nakonec si děti vyzkoušely experiment rozkladu papíru, PET – víček a mikrotenového sáčku v misce s vodou.

V závěru každé činnosti si děti mohly samostatně zhodnotit svou činnost a přístup k dané práci.

Další činnosti:

– hudebně-pohybová hra Dráček Podzimáček viz příloha (hra na ozvěnu, nácvik písně, zpěv, rytmizace písně s doprovodem na Orfovo hudební nástroje, pohybová hra v prostoru herny i třídy).

– relaxace

– pohybová hra Dračí ocásky

– hledání ztraceného draka (v prostoru zahrady MŠ)

– odpočinek dětí po obědě – četba Vláďův drak (Eduard Petiška z knihy Pohádkový dědeček)

– akce s rodiči – společné pouštění draků

 

EVALUACE:

Děti se do nabídky činností zapojily. Pro dokončování některých činností jsem je musela více motivovat a povzbuzovat. Všechny děti zaujalo vypichování obkreslené šablony, tato činnost byla pro ně nová. V některých činnostech jsem děti jen seznámila s daným úkolem, dokázaly pracovat samostatně. Velmi je zaujala nová pohybová hra se zpěvem i hledání ztraceného draka v prostoru zahrady mateřské školy, čímž aktivně zakončily celé dopoledne. Děti jsem po celý den motivovala, povzbuzovala a chválila. Tím jsem přispěla k tomu, aby se do aktivit zapojovaly s radostí. V přátelské a klidné atmosféře probíhalo celé dopoledne.

 

KLÍČOVÉ SLOVO: Drakiáda

 

SEZNAM PŘÍLOH:

 

č. 1 Báseň Drakův frak

č. 2 Šablona draka na vypichování

č. 3 PHZ Dráček Podzimáček