Jak Křemílek s Vochomurkou museli louskat ořechy

Jméno učitelky: Dominika LOUKOTOVÁ

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Datum zpracování: 17. 10. 2011

 

Základní charakteristika aktivity – anotace – záměr:

Projekt je založen na prožitkovém učení. Různě prolínané nabízené aktivity lze velmi pěkně použít jako téma do období, kterým je podzim. Děti se tímto seznamují se životem v lese, lesními zvířaty a pozitivním vztahem, který bychom měli zaujmout jak přírodě, tak k druhým lidem.

Vhodně motivované tvořivé aktivity povzbudí děti k hledání a řešení různých úkolů, k radosti z objevování nových věcí a získání či zlepšení  určitých vědomostí, dovedností a návyků.

Celé téma provází známé pohádkové postavy, Křemílek a Vochomůrka. Díky tomu dětem představíme knihu, ze které pochází, jako zdroj informací, radosti a objevování.

Toto téma je založeno na spontánnosti dětí, jejich vlastní tvořivosti a radosti z vlastních úspěchů a kooperaci s kamarády.

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a moji noví kamarádi

Název integrovaného celku ze ŠVP nebo TVP:Měla babka čtyři jabka“

Název vlastní aktivity (podtéma): „Jak Křemílek s Vochomůrkou museli louskat ořechy“

Doporučené období k realizaci: podzim

Počet dětí: 20-25

Věk dětí: 5-7

Struktura třídy – heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: 1 týden

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo -rozvoj a užívání všech smyslů-osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  -hudební a hudebně pohybové hry a činnosti- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí-lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
Dítě a jeho psychika -rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních- rozvoj tvořivosti- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat – samostatný slovní projev na určité téma- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů- přednes, recitace,

dramatizace, zpěv

– spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

– smyslové hry

-námětové hry a činnosti

– hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii

-řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

– činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy
a jejich symbolikou

-vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách-přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit-být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 

 

Dítě a ten druhý -rozvoj kooperativních dovedností -kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách-aktivity podporující sbližování dětí- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi

-hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

 

-spolupracovat s ostatními-přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 
Dítě a společnost -vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách -různorodé společné hry a skupinové aktivity-aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty v jednání lidí -chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
Dítě a svět -rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách -smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí -pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
Klíčové kompetence   Kompetence k učení- učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkůmKompetence k řešení problémů– problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivostKomunikativní kompetence – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 

 

Organizace aktivity: prostředí MŠ, zahrada MŠ, lesík

 

Metody a postupy práce: Prožitkové učení, Situační učení, Sociální učení, Kooperativní učení, postupovat a navazovat od známého k méně známému, od jednoduchého ke složitějšímu, vycházíme z toho, co děti znají a s čím mají zkušenost.

 

Pomůcky:

 

 • Pařezová chaloupka (např. dětský stan pokrytý textilem, ze stavebnice aj.)
 • Figurky Křemílka a Vochomůrky z kartonu, plyšové
 • Básně a písně k tématu
 • Omalovánky, texty k pohádce
 • Knihy V. Čtvrtka:“Pohádky z pařezové chaloupky“,
 • MC „Pohádky z mechu a kapradí“
 • Rytmické nástroje
 • barevný papír, lepidlo, nůžky
 • barevné látky
 • pastelky
 • šablony Křemílka a Vochomůrky
 • suché listy
 • Temperové barvy, štětce
 • Šablony sklenic
 • Čtvrtky A4, černý fix
 • obrázky stromů z lesa a lesních zvířat
 • oříšky (více druhů)
 • grafomotorická cvičení
 • rádio (MC, CD) – MC K. Gott

 

Realizace projektu (činnosti, aktivity)

Při přípravě projektu jsem vycházela z četby před odpočinkem a z předchozích projektů z pracovaných v tematickém bloku „Podzim“ a „Dary přírody“tak, aby byla zachovaná návaznost a časová posloupnost. Společně s dětmi jsem vytvořila některé pomůcky, které jsem následně využila i v projektu „Jak museli louskat ořechy“. Přechod byl mezi projekty naprosto plynulý.

 

Práce s textem „Jak museli louskat ořechy“.

Poslech pohádky. Seznámení s textem, prohlédnutí ilustrací v knize. Dětem jsem četla nebo vyprávěla pohádku. Do pohádky jsme vstupovali, navozovali situace a řešili problémy.

K navození atmosféry, zklidnění dětí jsem používala melodii z MC – píseň K. Gotta „Z mechu a kapradí“.

 

GRAFOMOTORIKA

 • „Křemílek a Vochomůrka v kleci“ – svislé a vodorovné čáry (příloha1)
 • „Ořechy“– oblouk (příloha2)
 • „Labyrint do chaloupky“ (příloha 3)

 

BÁSNĚ

Veverka“

Veverka čiperka,

sedí v rudém kožíšku.

Louská si jadérka,

z ořechů a oříšků.

 

 

DRAMATIKA

 

„V pohádkovém lese“

Chůze po lese – imaginární prostor, kde děti chodí po špičkách (jako po mechu), taneční pohyby (jako víly) apod. Rytmická chůze v pravidelném tempu, využití ozvučných dřívek. Motivované cviky – „Koho mohly v lese vidět?“ (VRABEC- poskoky snožmo na místě, MRAVENEC- lezení ve vzporu dřepmo, HADA- plížení, aj.)

 

„Křemílek a Vochomůrka bloudili v lese“ – děti chodí ve dvojicích po herně, podle pokynů učitelky, např. dopředu dozadu, vpravo x vlevo, apod. „Až zabloudili, sedli si na palouček a rozhlíželi se, co vidí okolo sebe“. Děti sedí, rozhlížejí se a já zatím připravuji překážkovou dráhu a motivuji k následnému cvičení. Při cvičení zpříjemnit nahrávkou z MC či CD.

DH „Kam jdeš Křemílku?“ – Křemílek se prochází a jednotlivé děti k ní přicházejí a ptají se: “ Kam jdeš Křemílku:“, Křemílek odpoví: př:“ jdu nakoupit“. Dítě se ptá:“A jak je to daleko?“, Křemílek odpoví nějaké číslo, např.: 5 kroků a všichni udělají 5 kroků.

 

PH „Sbírej oříšky“ motivace“Veverka potřebuje na zimu co nejvíce oříšků, ale má malé packy, a proto může nosit oříšky do doupěte jen po jednom. Hra ve skupinách max. 5 dětí: Děti stojí na určeném místě, každé dítě má košík označený mašličkou, na signál děti vybíhají do hracího pole a sbírají ořechy a nosí je do svého koše; hra končí, když je hrací pole prázdné; porovnáním počtu ořechů, vytvořením řad u jednotlivých značek; „Která řada je nejdelší?“ odhad x skutečnost; pochválit všechny děti! „žádná veverka nebude mít hlad“.

 

DH „Zásoby na zimu“ – hledání ořechů v prostoru herny; odnést 1 do hnízda (místo označené kartičkou), reagovat na pokyny učitelky, o1 více nebo méně, určování počtu předmětů v situacích, kdy 1 přibyl nebo ubyl, rozmezí 1-5

 

PH „ Štronzo zvířata“ – děti běhají v prostoru, na slovo štronzo se zastaví a následuje slovo nějakého zvířete z lesa a děti musí pomalu změnit sochu v dané zvíře a zkamenět

 

„Strážce chaloupky“ – v chaloupce jsou zásoby na zimu, na nichž spí Křemílek a hlídá si je. Děti se potichu blíží, tak aby ho neprobudily, a snaží se zásoby mu vzít. Koho Křemílek chytí, vypadává ze hry.

 

„Hledej oříšek“ – děti stojí ve dvou řadách proti sobě. Dětem zavážeme oči (tma v lese) a tiše poslouchají, kam oříšek spadne. Po dopadu se ho snaží co nejrychleji najít. Nejlépe po čtyřech.

 

Hudební činnosti

 

 • HPH „ Čtyři malé veverky skáčou v postýlce“ (příloha 4) – utvoříme kruh, uvnitř 4 děti představují veverky a do písně skáčou jako v postýlce, ostatní se drží za ruce a chodí po kruhu.
 • píseň„Veverky“ (příloha 5)

„Kosí písnička“ (příloha 5)

 • „Pohádka z mechu a kapradí“ (příloha 6)
 •  lidové písně

 

Rytmická hra „Na chrastivé klíče“- různé rytmické nástroje, Vochomůrka udá rytmus a ostatní to opakují

 

 

pracovní, jemná motorika

Děti dostanou šablony sklenic na zavařování, které si obkreslí na čtvrtku. Do vystřižené sklenice si sami nalepí vytvořené houby a jiné zavařeniny, které si před tím namalovaly, anebo vystřihly. Dále si z látky ustřihnou proužek, kterým sklenici obvážou a udělají víčko.

Šablona sklenice (příloha 7).

 

 

Výtvarné činnosti

 • Obkreslení postaviček Křemílka a Vochomůrky (přílohy 8 a 9)
 • Vymalování temperovými barvami
 • Domalování obličeje a těla
 • Pozadí si děti vytvoří potisky listů (les)
 • Omalovánky k tématu (příloha 10 -18)

 

 

POZNÁVÁNÍ A PŘEDSTAVIVOST

 • Komunitní kruh: „ Co je podzim?“ „Jak se žije v lese?“
 • seznámení s knihou „Pohádky z mechu a kapradí“ od Václava Čtvrtka – popis obrázku, vyprávění podle obrázku (co se v příběhu asi stalo) – četba z této knihy před spaním i během dne
 • Asociační kruh „ Povídání o knihách“, „ Zvířátka z lesa“
 • Předmatematická gramotnost – Počítání Křemílkem a Vochomůrkou 1-20 – počítáme oříšky v doupěti veverky Čiperky, porovnáváme více, méně a stejně
 • Stavíme chaloupku pro Křemílka a Vochomůrku – ve třídě (různé materiály, kostky, stavebnice, látky.), při pobytu venku (z přírodnin, klacíky, mech, listy…)
 • Práce s knihou – prohlížení knih o lesních zvířatech, o chaloupce z mechu a kapradí (samostatně, ve dvojicích nebo ve skupině) – povídání, popis a předávání zkušeností, které děti samy se zvířátky či květinami měly
 • Hledání předmětů v prostoru (zahrada, lesík)
 • Vycházky do lesa, do zahrádek

 

Evaluace:

Díky dramatickým činnostem většina dětí ztratila ostych a dokázala spontánně reagovat na různé podněty, přispívat vlastními nápady a tvořivostí. Díky experimentům děti objevovaly nové skutečnosti přírody. Tím, že celé téma provázel Křemílek a Vochomůrka, kteří dětem vyprávěli, kladli otázky a dávali úkoly, nabízeli činnosti a svým způsobem vtáhli děti do světa pohádek a fantazie. Děti neměly pocit, že by se učily, ale spíše prožívaly se skřítky jeden dlouhý nový příběh, který měly samy možnost ovlivnit.

Děti se setkaly s porozuměním, empatií a důležitostí spolupráce s ostatními. Také pochopily soužití s přírodou a jak je pro nás důležitá.

Pokud děti dostaly nějaký nápad k tématu, jak by se dala hra jinak zahrát nebo co bychom mohli dále udělat, tak dostaly slovo a možnost uplatnění dětské iniciativy. Aktivita přinesla do kolektivu uvolnění, pocit sounáležitosti a možnost vlastní seberealizace.

 

Klíčové slovo: Křemílek a Vochomůrka

 

 

Příloha 1 a 2:

 

 

 

Příloha 3:

 

 

 

 

Příloha 4:

 

 

Text písně (melodie jako u písně 10 malých černoušků)

 

Čtyři malé veverky skáčou v postýlce (4 děti skáčou a ostatní chodí po kruhu)

Jedna spadla na zem, pláče velice, (jedno dítě upadne na zem a pláče) předem si děti určí pořadí

Máma volá doktora a ten ji odpoví: (děti v kruhu se zastaví a předvádějí volání telefonem)

„V postýlce se neskáče, to přece každý ví!“ (přestane hudba, děti v kruhu kárají vílu vztyčeným prstem „ ty, ty, ty)

 

Příloha 5:

 

Příloha 6:

 

 

Příloha 7 :

 

 

Příloha 8 a 9 :

 

 

 

Přílohy 10 – 18:

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________