Ježek

                   

Jméno učitelky :        Ivana Stýblová

Zaměstnavatel :        Mateřská škola MOST

                                  

 1. Záměr : získávat znalosti o podzimu a přírodě, podpořit rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami
 2. Název integrovaného bloku ze ŠVP: podzimní radosti – ježek v lese
 3. Název integrovaného bloku z TVP : Kam se ježek v zimě schová
 4. Název vlastní aktivity: Ježkův den
 5. Doporučené období k realizaci: podzim
 6. Počet dětí      20
 7. Věk dětí :        4-5 let
 8. Struktura třídy: heterogenní
 9. Přepokládaná délka aktivit: 1 den (výrobky průběžně celý týden)
 10. 10.  Vzdělávací oblasti

 

 

Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle –  rozvoj pohybových schopností, zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky

Vzdělávací nabídka – manipulační činnosti – práce s přírodním materiálem, jednoduchá práce s nástroji, pohybové činnosti – napodobování pohybu zvířátek, zdolávání překážek

KOV – provádět jednoduché úkoly s výtvarnými nástroji a materiály, tvořivě využívat přírodní materiál

 

 

Dítě a jeho psychika

Dílčí vzdělávací cíle – rozvoj řečových schopností, rozvoj tvořivosti, rozvoj přirozené zvídavosti a zájmu

Vzdělávací nabídka – společné povídání, diskuse, rozhovory nad knihami, obrázky -> hledáme zvířátka (ježka), hry podporující tvořivost a fantazii

KOV – znát většinu slov a výrazů běžně používaných, mít přiměřeně bohatoun slovní zásobu

 

 

Dítě a ten druhý

Dílčí vzdělávací cíle – podporovat dětská přátelství

Vzdělávací nabídka –  aktivně spolupracovat s ostatními dětmi při hrách a při práci, vážit si práce svých kamarádů

KOV – aktivně komunikovat s druhými dětmi, dokázat obhajovat svoje potřeby a zájmy

 

 

            Dítě a společnost

Dílčí vzdělávací cíle – kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání motivovanépozimní přírodou a jejími plody

Vzdělávací nabídka – výtvarná tvořivost – třída plná ježků

KOV – zobrazovat reálné objekty různými výtvarnými prostředky

            Dítě a svět

             Dílčí vzdělávací cíle – osvojovat si poznatky o světě a životě, o přírodě

Vzdělávací nabídka – Výroba ježků, stavba jejich domečků, prohlížení ježků na obrázcích, v knihách

KOV – mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu toho, co kolem sebe vidí, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno

 1. Organizace a aktivity – třída, školní zahrada, činnosti při pohybu venku
 2. Metody a postup práce – pohybové aktivity, diskuse s dětmi, společné výtvarné a pracovní činnosti, pozorování práce učitelky, vlastní práce dětí
 3. Pomůcky – obrázky, knihy, čtvrtky, barevné papíry, nůžky lepidla, polystyren, víčka, krabičky od vajíček, rýže těstoviny, špejle, modelovací hmota, přírodniny
 4. 14.  Realizace
  1. Ranní hry a činnosti – prohlížení knih, obrázků, hra „Na zvířátka“, výstavka obrázků ježků, konstruktivní stavebnice, modelování, hra s čepičkami zvířátek
  2. Výstava – výstava ježků na obrázcích (magnetická tabule), básně, říkanky a písničky o ježcích, výstava hotových výrobků ve vytvořené zahrádce, nástěnka výtvarných prací

 1. C.     Postup při práci
 • komunikativní kruh – rozhovory
 • říkanky a básně o ježkovi
 • jak a kde žije ježek
 • seznámení s materiálem pro práci
 • bezpečnost při práci s materiálem
 • vysvětlení postupu vlastní práce
 • individuální rozhovory a práce dětí u stolečků
 • postupně vystřídat všechny děti

 1. Závěr – Výstava výrobků a zhodnocení práce dětí – pochvala všem dětem. Na výstavu pozveme děti i z ostatních tříd

 1. Evaluace – Děti se naučily vnímat živou i neživou přírodu, naučily se společně tvořit, radovat se ze společných zážitků, zopakovaly si poznatky o podzimu, naučily se bezpečně zacházet s různými nástroji.
 2. Klíčové slovo – podzim – ježkův den
 3.  Fotografie prací:

–         zátky z pet lahví                                                                          – ježek z žaludů

 

 

 

 

 

–         zasypaný čočkou                                                                        –   z geometrických tvarů