Lesní skřítci

Jméno učitelky: Marie Hantonová

Zaměstnavatel:  Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

 

Anotace:  Využití přírodního materiálu k výrobě Lesních skřítků.

Poznávání a objevování možností využití přírodního materiálu.

Posilovaní prosociálního chovaní v kolektivu dětí.

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a moji kamarádi

Název integrovaného celku ze ŠVP nebo TVP:  Barevný svět

Název vlastní aktivity: Stromy kolem nás – Lesní skřítci

Doporučené období realizace: Podzim

Počet dětí: 18

Věk dětí: 3-4 roky

Struktura třídy: Heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: 1 den

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla

Zdokonalování jemné i hrubé motoriky

 

 

Relaxační hry

„Strom”, „Déšť“

Uvědomit si příjemné citové zážitky

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

Dítě a jeho psychika Rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj představivosti a fantazie Práce s obrázky stromů a jejich plodů (využití nasbíraných přírodnin), přiřazování Odhalit podstatné a společné znaky, podobu a rozdíl
Dítě a ten druhý Chtít spolupracovat ve skupině

Akceptovat kompetentní autoritu

Výroba Lesního skřítka Spolupracovat s ostatními, pomáhat si
Dítě a společnost Záměrně naslouchat Zpíváme skřítkům

„ V lese“

Hudební doprovod pomocí přírodnin (kaštany, žaludy atd.)

Spontánně a s prožitkem zpívat a umět se doprovodit
Dítě a svět Získat povědomí o živé přírodě Vycházka do lesa

„Přání pro skřítka“

Vědět jak se chovat v přírodě
Klíčové kompetence Komunikativní kompetence:Rozšiřovat slovní zásobu a snažit se jí použít k lepší komunikaci s okolím

 

Kompetence k učení: Učit se spontánně i vědomě, soustředit se na činnost, vyvíjet úsilí

 

 

Kompetence k řešení problémů: Problémy řešit na základě zkušenosti, pokus omyl, experimenty.

 

  Kompetence sociální a personální: Spolupodílet se na společných rozhodnutích                 Kompetence činnostní a občanská: Uvědomit si v jakém prostředí žijeme a jak svým chováním můžeme své okolí ovlivnit.

 

 

 

 

Organizace aktivity: Ve třídě a vycházce v lese

 

Metody a postupy při práci: Při této činnosti bylo využito situační, spontánní a sociální učení, řízená činnost a pohybová aktivita, experimentování a objevování.

 

Pomůcky: Čtvrtky, přírodniny, lepidla, tuže, nůžky, tempery, štětce, molitan na tiskání. Encyklopedie, soubor didaktického materiálu o stromech.

 

 

 

 

Realizace projektu:

Tento projekt se uskutečnil v průběhu jednoho týdne.

Zahájili jsme projekt vycházkou do lesíka, okolo zahrádek a do parku, kdy děti poznávaly stromy, rozdíly mezi listnatým a jehličnatým stromem, jejich plody a využití.

Děti sbíraly barevné listí, plody a jiné přírodniny, ze kterých jsme druhý den v prostorách MŠ začali vytvářet „podzimní výstavu“, do které jsme postupně přidávali celý týden výrobky a další nasbírané přírodniny.

Ve třídě jsme v průběhu týdne pozorovali, jak přírodniny teplem vysychají, mění barvu i tvar a rozdíl mezi přírodninami, které jsme zanechali na školní zahradě ve vlhkém prostředí.

Další den jsme z přírodnin vyráběli „Lesní skřítky“. Některé děti v průběhu týdne vyrobily skřítků několik (prostorové z přírodnin, z lepených listů na čtvrtku, z lepených větviček a klacíků na karton, z lepených skořápek atd). Děti přinášely i různý pomocný materiál z domova (brambory, kedlubny, drátky,…). Z šípků a jeřabin navlékaly náramky a korálky.

Projekt jsme zakončili ve třídě zopakováním si názvů stromů pomocí didaktického materiálu o stromech formou hry pexeso, zopakováním básní o podzimu. Vyprávěním o lesních skřítcích, jak se starají o les a stromy (povídaní o správném chování v lese, o ochraně přírody jako takové), pomohli jsme si didaktickým materiálem z prvouky.

Děti si připravily pracovní stůl se všemi pomůcky a materiálem. Pracovaly jednotlivě i ve skupinkách, kdy některé skupinky pracovaly u stolečků a další skupinky si hrály s přírodninami na koberci, vytvářely různé cesty, labyrinty a domečky z přírodnin. Vyrobenými dílky opět obohatily podzimní výstavu.

Po skončení aktivity si děti zacvičily (motivace „podzimní procházka“ s využitím barevných šátků jako podzimních listů, větru, deště, atd.) s další motivací (př. „mám silné kořeny jako strom, stojím pevně na zemi, mám velkou korunu jako strom, zaťukáme na čelíčko, tuky, tuky tuk, otevřu oči pro sluníčko, nespi, vstávej KUK“), zahráli jsme si pohybovou hru na „Vítr“ a relaxační hry „Strom“ a „Déšť“.

Po té si děti vzaly své skřítky a vymyslely jméno pro skřítka. Dohodli jsme se s dětmi, že jim společně zazpíváme. Písnička „V lese“ je zaměřena na chování v lese, rytmicky jsme se doprovodili přírodninami (kaštany, žaludy) a zopakovali i ostatní již známé písně.

Vyvrcholení projektu nastalo na školní zahradě, kdy jsme se snažili o vnímání přírody (ptáčci, šustění listí apod.). Nakonec jsme se rozdělili do skupinek tak, abychom mohli obejmout stromy (každý strom má svého skřítka), snažili jsme se o vnímání stromu. Povídali jsme si o tom, co děti slyšely, vnímaly a nakonec každý pověděl své tajné přání lesnímu skřítkovi (s tím, že ho nesmí prozradit, aby se splnilo).

 

Evaluace:

Děti se naučily využít přírodního materiálu pro výtvarné, pracovní i hudební činnosti, vnímat a chránit přírodu. Zjistily, že každý má své místo, kde je mu dobře. Při experimentování a pozorování objevily i projevy nepříznivých vlivů a chování lidí na přírodu. Poznaly, že svým chováním (dobrým či špatným) mohou ovlivnit životní prostředí. Svou samostatnost měly možnost projevit při svém rozhodování volby činností, při přípravě a úklidu pomůcek. Při vlastní výrobě skřítků. Samy si všímaly nepořádku v lese a po cestě, čím by mohli pomoci (sběr, odpadky…).

 

Klíčové slovo: Lesní skřítci