Lesní zvířata

Jméno učitelky:                     Jiřina Beránková

Zaměstnavatel:                      Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 

 

ANOTACE

Formou pohádky rozvíjet schopnost být pozorný, ohleduplný a citlivý k ostatním. Přijmout jejich odlišnosti. Soucítit s druhými a být schopen jim pomoci, je-li to třeba. Chápat pravidla společenského soužití, umět tolerovat a respektovat druhého.

 

NÁZEV INTEGROVANÉHO BLOKU                  Z pohádky do pohádky

NÁZEV INTEGROVANÉHO CELKU ZE ŠVP NEBO TVP       Zvířátka v lese

NÁZEV AKTIVITY                                                 Pohádka Boudo, budko

OBDOBÍ REALIZACE                                           období podzimu

POČET DĚTÍ                                                           20

VĚK DĚTÍ                                                                4 až 6 let

STRUKTURA TŘÍDY                                            heterogenní

PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA AKTIVITY            dopolední, polodenní

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

Dítě a jeho tělo

–         Uvědomění si vlastního těla

–         Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Dítě a jeho psychika

–         Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních a produktivních

–         Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti

–         Rozvoj kultivace, představivosti a fantazie

–         Rozvoj tvořivosti

–         Posilování přirozených poznávacích citů

–         Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

–         Rozvoj, kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

–         Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Dítě a ten druhý

–         Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

–         Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním

Dítě a společnost

–         Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních

–         Rozvoj společenského i estetického vkusu

Dítě a jeho svět

–         Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Dítě a jeho tělo

–         Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

–         Vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit ho podle pokynu

Dítě a jeho psychika

–         Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, porozumět slyšenému

–         Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si

–         Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

–         Řešit problémy, úkoly, situace, nápady

–         Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

–         Elementární časové pojmy (ráno, večer), částečná orientace v čase

–         Uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky

–         Prožívat a projevovat své city

–         Být citlivé ve vztahu k živým bytostem

Dítě a ten druhý

–         Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

–         Spolupracovat s ostatními

–         Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému

–         Přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

Dítě a společnost

–         Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

–         Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a pohybových činností

Dítě a jeho svět

–         Uvědomovat si, že způsobem jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují zdravý a životní prostředí

 

 

ORGANIZACE AKTIVITY                                      ve třídě

POMŮCKY                                                                          plyšový medvěd, omalovánky, pastelky, různé kostky, panely, žíněnka, lano, židličky

REALIZACE PROJEKTU

Předcházelo: děti již vyslechly čtenou pohádku: Boudo, budko.

1.      MOTIVACE (děti sedí v kruhu)

Přišel se na nás podívat medvídek z pohádky, víte ze které? … (mám plyšového medvídka).

Doplňující otázky:

–         Která zvířátka v pohádce vystupovala (myš, žába, zajíc, liška, medvěd)

–         Proč zvířátka hledala domeček (pršelo)

–         Jak se k sobě zvířátka chovala (pomáhala si)

–         Kdo přišel poslední a co provedl

–         Které zvířátko nebralo ohled na ostatní

–         Proč medvěd zvířátkům domek zboural (byl velký a nevešel se)

–         Jak se cítila zvířátka v domečku (dobře…)

–         Jak se cítil medvěd, když domek zbořil (špatně, provinile, smutně…)

–         Co to znamená dávat pozor a být opatrný a ohleduplný

Tak zvířátkům i medvědovi uděláme radost a postavíme jim domek takový, aby se tam všichni vešli

2.      STAVBA DOMU (tvořivá hra)

Děti staví ve třídě z dostupného materiálu dům. Použily jsme jakékoliv kostky, panely, obruče, žíněnky, židličky (vymezily jsme prostor).

3.      CO JSI DAL DO DOMKU A PROČ

Když je dům hotový, tak ho zvířátkům ještě vylepšíme. Děti dávaly do domku i do okolí různé předměty podle svého přání, aby se tam zvířátka cítila dobře a zdůvodňovaly proč to tak chtěly.
příklad: dal jsem do domku postýlku, aby se zvířátkům dobře spalo…

4.      CO SE ZMĚNILO V DOMKU

Jedno dítě jde za dveře a vybrané dítě přemístí „vybavení“ v domku. Pouze jednu věc. Dítě za dveřmi přijde a hledá změnu.

5.      CO SE V DOMEČKU ZTRATILO

Obměna předešlé hry.

6.      MEDVÍDKOVO KAMARÁDI

Můj medvídek je tady sám a potřebuje do takového krásného domečku kamarády (i kamarády medvědy). Zkuste vymalovat pro medvěda kamarády – zvířátka.
Děti u stolečku vybarvují jednoduché omalovánky zvířat z pohádky.

7.      PAPÍROVÉ ZVÍŘÁTKO

Děti své papírové zvířátko různě umístí do domku či do okolí.

8.      ZPÍVÁNKY PRO ZVÍŘÁTKA

Zazpívaly jsme zvířátkům písničky s pohybovým doprovodem dle přání dětí

Myšičko myš, pojď ke mně blíž

Žába leze do bezu

Zajíčku v lesíčku

Běží liška k táboru

9.      HRA NA MEDVĚDA A MYŠKU (v kruhu)

Dvě děti – medvěd a myška – stojí ve středu kruhu se zavázanýma očima, medvěd drží obušek (plyšového medvěda) a ptá se myšky: „Myško, myšičko, kde jsi?“ myška potichu odpoví: „tady!“ a medvěd se snaží myšku najít a „bouchnout“ plyšákem. Pokud se mu to povede, nebo hra trvá déle, vymění si děti roli.

10.  PEČENÍ KOLÁČKŮ (dotyková hra)

Zvířátkům je v domečku dobře, ale mně si stěžovala, že mají trochu hlad. Co kdybychom jim upekly dobré koláčky?
Děti sedí rozptýleny ve dvojicích po třídě tak, že první dítě má před sebou záda druhého a na nich začínají péct koláčky.

–         Očistíme vál – rukama přejíždět po zádech a čistit

–         Nasypeme mouku – prstíky sypeme mouku

–         Rozklepneme vejce – ťukání

–         Hněteme těsto – masáž zad

–         Nakonec těsto vložíme do pece – oběma rukama plácneme kamaráda před sebou

Upozornila jsem děti, že tuto činnost musí provádět s citem a ohleduplností ke kamarádovi, aby si vzájemně neublížily.

–         Role kamarádů se vymění

11.  ZVÍŘÁTKA SE PŘEDVÁDĚJÍ (kontaktní hra)

V kruhu postupně za sebou učitelka začíná

  1. Já jsem … (zvířátko z pohádky, př. žába)
  2. Já jsem žába a jmenuju se … (jméno zvířátka, př. Kuňkalka)
  3. Já jsem žába Kuňkalka a dělám … (zvuk, pohyb, př. kuňk, skok)
  4. Když se zlobím, dělám … (cokoliv co dítě napadne)
  5. Když mám radost, dělám … (cokoliv co dítě napadne)

12.  UNAVENÝ MEDVÍDEK (dramatická hra)

Motivace s plyšovým medvídkem: a medvídek tu celou dobu byl s námi ve třídě a moc mu kručí v bříšku. Vzpomíná na zvířátka v domečku, jestli jim náhodou také nekručí v bříšku. A tak jej pošleme s upečenými koláčky do domku za zvířátky, aby si mohli na koláčcích pochutnat spolu.

Děti představují medvěda, každý předvádí podle mé motivace, co medvěd dělá.
Zatímco jsme pekly koláče, medvěd spal (děti spí) a teď se probudil (začne se probouzet a protahovat).
Jmenuji činnosti, které medvěd dělal a děti je napodobují

–         Chodí po lese

–         Hledá něco dobrého na zub

–         Bručí, že se zlobí

–         Bručí, že zabloudil

–         Bručí, že má radost a najde svačinu (maliny) – nechce zvířátkům sníst koláče

–         Je unavený, odpočívá v lese

–         Poslouchá zpěv ptáků

–         Usíná

Pustila jsem dětem relaxační hudbu – zvuky v lese.

13.  SPÍCÍ MEDVÍDEK (relaxační hra)

Medvěd usíná hlubokým spánkem, úplně se uvolnil, dívám se, jestli opravdu jsou děti uvolněné a nešvindlují, chodím od jednoho k druhému a zvedám jejich končetiny (hadrová panenka).
Ztlumila jsem hudbu.

14.  MEDVĚDE, PROBUĎ SE!

Všichni medvědi spali a úplně zapomněli, že musí donést zvířátkům do domečku koláčky, které jsme upekly. Koláčky tolik voní a k medvědům přiletí jejich vůně, medvědi se zvedají a zapojují se do řetězu za učitelku. Budím děti vůní tak, že je zatahám za paleček u nohy. Hra je v naprosté tichosti. Z řetězu utvoříme kruh a sedneme si.

15.  PŘÁNÍ PRO ZVÍŘÁTKA

Vezměte si do ruky (jako) koláček a jděte ho dát vašemu zvířátku v domečku, které jste si předtím vymalovaly a běžte mu pošeptat nějaké přáníčko, ať se má dobře. A chvilku poslouchejte, jestli vám vaše zvířátko také něco krásného pošeptá. Děti odcházejí v tichosti za zvířátkem a v tajnosti mu „něco“ sdělí a naopak.

16.  PÍSNIČKA PRO MEDVĚDA

Děti zavolám zpět k plyšovému medvídkovi. Medvídek byl hodný, polepšil se a stal se z něho ohleduplný medvídek a tak mu zazpíváme písničku Medvídek.

 

17.  LOUČENÍ SE ZVÍŘÁTKEM

Děti se se zvířátky rozloučí a kdo chce, může nám sdělit, co mu jeho zvířátko pošeptalo. Příklad: pošeptal mi, že jsem dobrý kamarád, že mě má rád, že mu chutnaly koláče…

EVALUACE

Plánované i neplánované cíle byly naplňovány, dětem byl poskytnut dostatečný prostor pro získávání zkušeností bez vnějšího nátlaku pro vzájemnou komunikaci i rozhovory a spolupráci mezi dětmi.
Děti byly úspěšné, začaly se k sobě chovat ohleduplněji, citlivěji, více se mezi sebou domlouvat. Samostatně začaly rozhodovat o svých činnostech, více o sobě přemýšlet (Jaroušek se chová jako medvěd na začátku pohádky) a kontrolovat ostatní.

Klíčové slovo: lesní zvířata (pohádka)