Míček Flíček

Jméno učitelky:          Pavlína Hübnerová

Zaměstnavatel:           MŠ Most,  Lidická 44, příspěvková organizace

 

1. Anotace:                                                                Seznamování dětí se základními druhy zeleniny, činnostmi v podzimním období, procvičování barev, pohybových dovedností, význam příjmu vitamínů na lidský organismus, upevňování kamarádských vztahů, vedení dětí ke spolupráci.

2. Název integrovaného bloku ze ŠVP:         V čase jablíčkové vůně

3. Název integrovaného bloku z TVP:          Putování s míčkem Flíčkem

4. Název vlastní aktivity:                               Dráčci Mráčci

5. Doporučené období k realizaci:                 podzim

6. Počet dětí:                                                 20-25

7. Věk dětí:                                                    4-5 leté

8. Struktura třídy:                                          heterogenní

9. Předpokládaná délka aktivity:                   1 týden

10.

Vzdělávací oblasti Dílčí vz. cíle Vzděl. nabídka Oček. výstupy
Dítě a jeho tělo rozvoj pohybových schopností jednoduché úkony s předměty ovládat dechové svalstvo
Dítě a jeho psychika rozvoj komunikativních dovedností přednes, recitace, zpěv naučit se z paměti krátké texty
Dítě a ten druhý vytváření prosocionálních postojů uvědomování si vztahu mezi lidmi chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
Dítě a společnost rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí společenské hry a skupinové aktivity pochopit, že každý má ve společnosti svou roli
Dítě a svět vytváření podvědomí o přírodním prostředí poučení o nebezpečných situacích vědět, jak se nebezpečí vyhnout

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, je schopno dobrat se k výsledkům

Kompetence k řešení problémů – řeší problémy, na které stačí

Komunikativní kompetence – slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Kompetence sociální a personální – uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

Kompetence činnostní a občanská – chápe, že může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 

11. Organizace aktivity:         v MŠ – třída, herna, při pobytu venku

12. Metody a postupy práce: individuální i skupinová práce s dětmi, společné rozhovory, hry

13. Pomůcky:                         kniha – Jan Malík – ,,Míček Flíček“, obrázky zeleniny, lano, obruče, barevný papír, provázek, různé druhy přírodnin, tuš, barevné stuhy, nafukovací balonek, staré punčocháče, míčky, košík

14. Realizace projektu:

Pondělí:

Seznámení s knihou ,,Míček Flíček“, četba, nebo zkrácené vyprávění první kapitoly /kde babička a dědeček bydlí, co roste na jejich zahrádce/

Tiskání u stolečků – ovoce, zelenina, vybarvování pastelkou

Komunikativní kruh:

Posílání brambory, vyprávění na téma – co roste na zahrádce, proč lidé ovoce a zeleninu pěstují – význam příjmu vitamínů na lidský organismus

Pohybová hra: „Vařila babička polívku“

– všem dětem rozdáme 1 obrázek zeleniny, chodíme okolo lana /kruh/, říkáme:

Vařila babička polívku, hm.. .dobrou… hm…voňavou a dala tam celer

Ten, kdo má v ruce řečený obrázek, skočí do kruhu, bublá, nafukuje tváře, apd.

Ostatní děti chodí okolo kruhu, míchají vařečkou, říkanku opakujeme, až jsou všechny děti v kruhu.

Nakonec polévku sníme /olizování rtů, volný rozchod z kruh/.

 

Úterý:

Četba, nebo převyprávění další kapitoly z knihy „Míček Flíček“

Komunikativní kruh:

Posílání míčku, vyprávění na téma „Jak si nejraději hraji s míčkem“

Mimika:

„Jaký může být míček“ /veselý, uplakaný, smutný, zlobivý – vymýšlení příd. jmen/

Aby byly všechny děti usměvavé a veselé, měly by denně sníst 1 jablíčko

Výroba jablka z papíru /mačkáním/

 Cvičíme s míčkem: „Co všechno umí míček Flíček?“

–          koulení ve dvojicích, hod na cíl, cvičení s papírovým jablíčkem podle cd

Pohybová hra s písničkou

Na libovolnou známou melodii zpíváme:

„Hopsej, skákej, míčku Flíčku, zahrajeme si na honičku,

dej si pozor na dráčky, leť až mezi obláčky!“

–          děti udělají kruh, určíme jedno dítě, které bude v kruhu skákat /míček Flíček/

–          další 2 děti představují dráčky /poletují okolo kruhu/

–          děti se chytí za ruce, chodí, zpívají písničku, po skončení písničky zvednou ruce, míček vyskočí,

začíná honička /dráčci honí Míčka Flíčka okolo kruhu/

Pracovní list

–          grafomotorické cvičenímíček skáče /obloučky/

 

Středa:

Vyprávění další části pohádky

Malujeme dráčky

– vyrábíme dráčky podle fantazie dětí

– kresba tuší na barevný papír, zdobení přírodninami /šišky, kaštany, listy/

Pohybová hra:

„Na barevné dráčky“

–          dětem rozdáme různě barevné stuhy /ocasy/

–          do prostoru rozmístíme velké barevné obruče /dračí doupě/

–          zpíváme písničku „Vyletěl si pyšný drak“, chodíme v prostoru, ukazujeme, co drak dělá /straší, rozhlíží se/

–          na smluvené znamení se dráčci schovají do svého doupěte podle barvy ocásku /stejná obruč/

Honěná se záchranou

–          dráčci /3 děti/  honí míčky, chycené míčky mohou ostatní zachránit /podlézt mezi nohama/

 

Čtvrtek:

Vyprávění další části pohádky /“Ztracený míček Flíček“/

–          malování dráčků /viz. středa/

Skládáme rozbitý hrníček /práce ve skupinkách/

–          dětem rozdám rozstříhané barevné hrníčky, které skupinka složí nejdříve hrneček, vyhrává /procvičení barev/, poskládané hrnečky můžeme nalepit na papír

Putujeme za míčkem:

–          překážková dráha /chůze po lavičce, prolézání tunelem/černý les/, hod míčkem na dráčka

Kam se míček schoval?

–          děti zavřou oči, jedno dítě se schová /míček/

–          rozdáme jednoduché hudební nástroje, chodíme v prostoru, zpíváme:

–          „Máme buben s harmonikou, měli jsme i míč.

Zbyl nám buben s harmonikou, chudák míč je pryč!

Po skončení písničky děti hledají Míčka Flíčka /výměna rolí/

Pátek:

Vyprávění konce pohádky

Dokončování dráčků

Pracovní list

–          hledání krátké – dlouhé cesty /les, drak/

Hrajeme si s kostkami

–          stavíme velkou, malou, nejmenší věž

–          na věže umístíme malé papírové dráčky, děti do nich foukají /pomáhají babičce a dědečkovi/

–          dle časových možností můžeme vyrobit velkého Míčka Flíčka dle vlastní fantazie /nafouknutý pomalovaný balonek – fix, přilepení rukou, nohou/

Na závěr si zatleskáme /osvobození Míčka/ – óóó, to se povedlo!!!

 

15.

Evaluace:

Děti se s nadšením seznamovaly průběžně s pohádkou, těšily se na každé pokračování, plnily   grafomotorická cvičení, zopakovaly si barvy, rozvinuly fantazii, samostatné vyjadřování.

Došlo k upevnění kamarádských vztahů, ohleduplnosti k druhému, soucitu, ochotě pomoci druhému při plnění různých úkolů.

Děti měly možnost ovlivňovat samostatný průběh hry, vstupovat s novými nápady /stavba věží, osvobozování Míčka Flíčka/.

 

16.

Klíčové slovo: Podzim