Na svatého Martina

Jméno učitelky: Lea Novotná

Zaměstnavatel: MŠ Jirkov

Datum zpracování: 28. listopadu 2011

 

 

Základní charakteristika:

Vnímání změn počasí v souvislosti se změnou ročního období, charakterizování změn v přírodě vlivem počasí, přiblížit dětem lidovou pranostiku, seznámit se s některými zásadami ochrany životního prostředí

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: PODZIM

Název integrovaného celku z TVP: Jaké máme počasí – počasí se mračí

Název vlastní aktivity: „Na svatého Martina kouřívá se z komína“

Doporučené období k realizaci: listopad

Počet dětí: 16

Věk dětí: 3 – 7 let

Struktura třídy: heterogenní

Předpokládané délka aktivity: dopolední

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, materiálem, lokomoční pohybové činnosti (pohybová hra), konstruktivní a grafické činnosti, vytváření ze stavebnic, grafické listy, domečky Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s drobnými předměty, náčiním a výtvarným materiálem)
Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj komunikace, osvojení si některých poznatků, které předcházejí psaní, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení pojmovému, rozvoj tvořivosti, osvojení si základních poznatků o znakových systémech a jeho funkcích, vyjádřit své pocity a dojmy Zapamatovat si krátký text, reprodukovat ho, komunikovat s ostatními dětmi a obhájit si svůj názor (třídění materiálu, říkanka k pohybové hře, taneček), rozhovor s dětmi, grafický záznam, porovnávání množství, domečky Vyjadřovat se samostatně, vést rozhovor, naučit se zpaměti krátký text, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, všímat si, řešit problémy, úkoly a situace, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
Dítě a ten druhý Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, rozvoj kooperativních dovedností Komunikace mezi dětmi, rozhovor s učitelkou na dané téma, kooperativní činnosti ve dvojicích nebo ve skupinkách (stavba domečků nebo komínů) Spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla, respektovat potřeby druhého, dělit se o pomůcky
Dítě a společnost Rozvoj základních kulturně společenských postojů a dovedností, seznamování se se světem kultury a s odkazy našich předků Seznámení s lidovou pranostikou, lidovými říkadly Pochopit význam lidové pranostiky
Dítě a svět Vytvářet základní povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, poznávat vliv lidské činnosti na životní prostředí Počasí, roční období, třídění odpadu, vytváření z odpadního materiálu Mít povědomí o životním prostředí, vědět, že svým chováním mohu okolnímu prostředí prospět nebo uškodit
Klíčové kompetence

Popsat situaci a vyjadřovat se celou větou, vyjádřit samostatně myšlenku nebo pocit, zvládat jemnou motoriku, řešit problémy, mít povědomí o ochraně životního prostředí, využít svou fantazii při výtvarném projevu a uvědomovat si změny okolo nás

 

Organizace aktivity: v prostorách MŠ, třída

 

Metody a postupy práce: motivace, spontánní činnosti, řízené činnosti, rozhovor s dětmi, hra dětí, prožitkové učení

 

Pomůcky: stavebnice, plastová víčka, pracovní listy, krabice, skartovaný papír, lepidla, štětce, tužky, pastelky, barvy, kolekce materiálu, pracovní listy

 

Realizace projektu:

Realizace činnosti byla založena na předchozích znalostech dětí, na pozorování. Práci jsem začala motivací pohybovou hrou „Na dva mrazy“ (viz příloha č. 1), s dětmi jsme navodili atmosféru zimy a chladu a řešili jsme, jak se před zimou ochránit. Protože lidé se nejlépe ochrání ve vlastních domovech, pokračovali jsme stavbou domů. Mladší děti tvořily domy z víček a ze stavebnic, starší z krabic (barvení, nalepování sněhu ze skartovaného papíru, zdobení domů dekoračními znaky). Poté jsme hledali, co všem domům chybí a po zjištění, že jde o komíny, jsme se rozhovořili na téma, k čemu je komín potřeba, čím a proč topíme (třídění materiálu vzhledem k vhodnosti na topení). Zkusili jsme si komíny postavit ze stavebnic a starší děti skládaly komíny z papíru. Využili jsme také lidový taneček „Kalamajka“ (viz příloha č. 2), protože víme, že o komíny se nám stará kominík. Seznámili jsme se s pranostikou „Na svatého Martina kouřívá se z komína“ a společně s dětmi jsme došli k vysvětlení významu pranostiky. Na závěr jsme pracovali s grafickými listy, kde mladší děti kreslily kouř nad komíny, předškolní děti porovnávali počet nakreslených meteorologických jevů. Poté jsme si společně celé dopoledne zhodnotili.

 

Evaluace:

Děti se seznámily s pranostikou, pokusily se o její pochopení v návaznosti na předchozí znalosti, každé dítě mělo možnost seberealizace na vyjádření vlastního názoru. Posílily své znalosti o ochraně životního, posílily své znalosti o ochraně životního prostředí a o tom, jak samy mohou péči o životní prostředí ovlivnit.

 

Klíčové slovo: Svatý Martin

 

Přílohy:

 

Příloha č. 1 Pohybová hra „Na dva mrazy“

My jsme dva bratři, zmrzlí jak se patří, já mám nos červený, já do modra zbarvený. Kdo se zimy nebojí, jen ať chvíli postojí. My se mrazu nebojíme, běháme, dovádíme.

(Gabriela a Milada Přikrylovy – Paní zima jede)

 

Příloha č. 2 „Kalamajka“

Kalamajka mik, mik, mik, oženil se kominík, vzal si ženu Elišku v roztrhaném kožíšku. Kalamajka pěkná věc, když je zima šup na pec, když je teplo šup dolů, kalamajku tancuju.

(taneček na lidové motivy)