Podzimní čarování

Jméno učitelky:                    Miroslava Martináková

Zaměstnavatel:                     Mateřská škola Most, Lidická 44, příspěvková org

Datum zpracování:                 21. 10. 2011

 

Základní charakteristika aktivity

V bloku se děti seznamují s ročním obdobím podzim. Během činností v MŠ a vycházek do přírody děti pozorují měnící se přírodu a uvědomují si její zákonitosti. Učí se chápat, že každý člověk je její součástí, musí v ní žít a patřičně ji chránit. Děti se učí hmatem, čichem, chutí i zrakem poznávat podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli, hmatem a zrakem poznávají i plody lesní.

Záměrem je poznat podzimní přírodu, seznámit děti s hlavními znaky podzimu /veškeré podzimní plody jedlé i nejedlé, zbarvující se listí, podzimní práce na poli a na zahrádce, odlétání některých ptáků do teplých krajin, příprava volně žijících zvířat na zimu/.

Děti pozorováním, experimentováním, popisem obrázků, tříděním, různými výtvarnými a pracovními činnostmi vedeme k poznávání a ochraně přírody. Dostatkem pomůcek, podnětů, her a činností vedeme k samostatnosti, tvořivosti a rozvoji fantazie. Zvláště v dramatických hrách mohou hodnotit sebe i ostatní děti, mají možnost vyjádřit svůj názor, zbavují se ostychu, lépe mohou poznat pocit úspěšnosti.

 

Název integrovaného bloku: S Večerníčkem zas přichází podzimní čas

Název integrovaného celku TVP:   Podzimní čarování

Vlastní aktivita: Podzimní ovoce, zelenina

Období: podzim

Počet dětí: 20

Věk dětí: 5 – 6 let

Struktura třídy: heterogenní

Předpokládaná délka aktivit: 3 týdny

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Orientace v prostoru Vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, zahrádkářská kolonie – pozorování práce na zahrádce, plody Zvládnout pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Zvládnout různé způsoby pohybu v náročnějším terénu v přírodě.
Dítě a jeho psychika Rozvoj smyslového vnímání. Všemi smysly rozeznávat podzimní plody Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, vystihnout charakteristické znaky
Dítě a ten druhý Rozvoj spolupráce ve skupině Hry s barvou, míchání barev, uplatňování netradičních technik, koláže Spolupracovat při vytváření kolektivní práce, komunikovat s druhým, spolupodílet se na společných činnostech, výtvarně ztvárnit skutečnost
Dítě a společnost Seznámení s novou písní a básní na téma podzim Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti Zazpívat píseň, hrou na tělo rozlišit rytmus dané písně, vytleskávání slabik básně s podzimní tematikou
Dítě a svět Mít elementární poznatky o přírodě na podzim Výstavka podzimních plodů vytvořená ve spolupráci s rodiči Osvojování si vědomostí o barvě, chuti, tvaru a vůni různých druhů podzimních plodů, rozeznat plody jedlé a nejedlé
Klíčové kompetence Děti si všímají souvislostí, experimentují, soustředí se na činnost, vymýšlí různé formy řešení, učí se samostatně vyjadřovat své myšlenky a nápady, umí vyjádřit svůj názor, rozvíjí řečové schopnosti a dovednosti, mají smysl pro povinnost a váží si práce ostatních. Děti rozvíjí pocit sounáležitosti s přírodou a chápou, že příroda se postupně vyvíjí a proměňuje.

 

Organizace aktivity: V herně na koberci, ve třídě u stolečků

 

Metody a postupy práce:

Metoda prožitkového a kooperativního učení hrou a různorodými činnostmi dětí

Metoda spontánního sociálního učení (metoda příkladu, vzoru)

Metoda experimentu

Metoda komunitního kruhu

Metoda názornosti

Metoda řízeného rozhovoru

 

Pomůcky: Obrázky ovoce a zeleniny, výstavka čerstvé zeleniny a ovoce, šátek na zakrytí očí, štětce, barvy, čtvrtky, nůžky, barevný papír, lepidlo, pastelky, modelína

 

Realizace projektu:

 

Cíl aktivity: Poznat a správně pojmenovat podzimní plody jedlé i nejedlé, umět je libovolně výtvarně ztvárnit.

Předcházející poznatky dětí: Děti byly na procházce v zahrádkářské kolonii a seznámily se s druhy ovoce a zeleniny, které na zahrádce rostou, pověděly si o podzimních plodinách na poli (obrazový materiál). Cestou z vycházky se zastavily v zelenině, kde zjistily jaké ovoce, a zelenina se na podzim prodává. Každý si vybral jeden druh ovoce či zeleniny, který spolu s rodiči koupí a přinesou na výstavku do školky.

 

1. Rozhovor s dětmi – co jsme viděly předchozí den na vycházce v zahrádkářské kolonii i v obchodě.

2. Prohlídka výstavky, správné pojmenování vystavených plodů, jejich barva.

3. Smyslová hra – zavázané oči – poznej, co máš právě v ruce, očichej, ochutnej a zkus uhodnout jméno podzimního plodu.

4. Pohybová hra na barevná jablíčka, reakce na změnu barvy – červená jablíčka jsou v pohybu (kutálejí se po cestě), zelená a žlutá odpočívají v košíku – tři skupiny. Střídání barev, prolínání.

5. Zazpíváme podzimu píseň BAREVNÝ PODZIM, rytmizace, využití rytmických hudebních nástrojů, hra na tělo.

6. Namaluj nebo vymodeluj oblíbené ovoce nebo zeleninu, práce ve skupinkách, tvorba koláží a zátiší, zvol správnou barvu, pracovní listy, volný výběr dětí.

7. Naučíme se báseň, JAK VYPADÁ PODZIM, vytleskáme slabiky

8. Dokončené výtvarné práce dáme společně na výstavku

9. Odměna – děti si pochutnají na ovocném salátu, který si sami vyrobí z ovoce doneseného z domova.

 

Evaluace:

Děti si zopakovaly předchozí znalosti, naučily se novou píseň a báseň.

Děti pochopily, že při smyslových hrách je třeba dodržovat určitá pravidla – být potichu, nenapovídat.

Děti měly možnost vybrat si způsob výtvarného ztvárnění ovoce a zeleniny i zpracování pracovního listu, vybíraly si různé pomůcky na výtvarné činnosti i rytmizaci.

 

 

Klíčové slovo: Podzim