Podzimní víla

Sekce dramatiky s názvem :  Podzimní víla

Datum konání:  14.10. 2014

 Jméno učitelky:  Lenka Holá

 Třída:  Sluníčka,  děti 3 – 6 leté

 Integrovaný blok ze ŠVP:  Červený houslový klíč podzimu

 Tematický celek:  Podzim čaruje

 Název aktivity:  Podzimní víla

 Realizace:  říjen

 Struktura třídy: heterogenní

 Organizace: ve třídě, herně, učebně INT

 Metody:  sociální učení, hry, výtvarné a pracovní techniky, skupinová a individuální práce s dětmi, práce s knihou, obrazovým materiálem, manipulace s INT tabulí

 Pomůcky:  knihy, Výtvarný materiál, přírodniny, kroužky, padák, hudební doprovod písní,  lepidlo, barvy, nůžky, omalovánky, pohádka Podzimní víla, pracovní listy, pastelky.

REALIZACE:

 Přivítání, prezentace.

 Téma setkání

Píseň:  Podzime podzimku.

Pohádka:  O podzimní víle / rozbor, sociální cítění/

Hra:  vymysli jméno pro vílu

         co by sis přál od víly ty / řeč i pantomima/

Vytvoření podzimní víly – kresba doplněná listy, přírodninami, otisky rukou, eko materiály,dle fantazie dětí /kolektivní práce dětí/

Hra: vílí honěná / dvojice drží kroužek nebo šátek, vítr je honí, na zvukový signál si sednou na zem,nesmí se pustit/

Hra: Vílí kouzlení – podávání kouzelné hůlky / pro kamaráda vykouzlím…/,

  • kouzelná hůlka přemění děti na zvířátka /nápodoba pohybu/

Hra: Vílí lepená – běh v prostoru, na zvukový signál se děti spojí částí těla (koleno, rameno, ruka…)

Hra: Která víla se schovala? (s padákem, jedno dítě jde za dveře a pak hádá, kdo se schoval pod padák)

Hra: Kouzelné zrcadlo – nápodoba pohybu (dítě opakuje, co mu víla ukáže)

Hra: Víla ztratila hůlčičku (obměna hry na čápa, procvičení barev, rychlá reakce, postřeh)

Vílí uspávanka: Improvizace na hudbu, využití padáku, pohybové vyjádření na hudbu J. Uhlíře (Mravenčí ukolébavka)

Omalovánky a pracovní listy k tématu.

 

Vzdělávací oblasti:

Dítě a jeho tělo:

DVC: Uvědomění si vlastního těla.

KOV: Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci.

Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí.

Doprovázet pohyb zpěvem.

 

Dítě a jeho psychika:

DVC: Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu.

KOV: Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.

Spontánně vyprávět zážitky z pohádek.

Dorozumět se verbálně i nonverbálně (používat gesta, udržet oční kontakt).

Převyprávět příběh.

DVC: Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání.

KOV: Prožívat a dětským způsobem projevovat soucit, radost, náklonnost.

Rozlišovat typické znaky ročních období.

 

Dítě a ten druhý:

DVC: Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem.

KOV: Spolupracovat s ostatními.

Spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem.

Uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství…)

 

Dítě a společnost:

DVC: Rozvoj základních kulturně společenských postojů.

KOV: Chápat podstatu hry a její pravidla, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět prohrávat.

DVC: Vytváření podvědomí o existenci ostatních kultur a národností.

KOV: Vnímat umělecké a kulturní podměty, hodnotit svoje zážitky (co mě zaujalo a proč, co se mi nelíbilo a proč).

 

Dítě a svět:

 DVC: Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi.

 KOV: Být citlivý k přírodě.