Podzimníčci 2

Jméno učitelky: Jasinská Pavlína

Zaměstnavatel: Mateřská škoa Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Datum zpracování: 17. 10. 2011

 

 

Pedagogický záměr:

–          naučit děti komunikativním dovednostem s vrstevníky a dospělými

–          seznámit děti s prostředím, ve kterém žijí a vytvářet k němu pozitivní vztah

–          podporovat představivost a fantazii dětí

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a moji noví kamarádi

Název integrovaného celku ze ŠVP nebo TVP: Barevná zahrádka

Podtéma: Podzim kouzlí v přírodě

Doporučené období k realizaci: podzim

Počet dětí: 20

Věk dětí: 3 – 4leté

Struktura třídy: heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: 2 týdny

 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 

         Dítě a jeho tělo

–          uvědomění si vlastního těla

–          osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

–          užívání smyslů

–          zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

                Dítě a jeho psychika

–          rozvoj řečových schopností (vnímání, naslouchání, porozumění)

–          rozvoj komunikativních dovedností

–          osvojení si pohybových a dramatických dovedností

–          rozvoj paměti a pozornosti

–          rozvoj kultivace představivosti a fantazie

–          rozvoj tvořivosti (řešení problémů, tvořivého vyjadřování)

–          vytváření základů pro práci s informacemi

–          vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem

–          rozvoj schopnosti sebeovládání

–          rozvíjet city a plně je prožívat

                 Dítě a ten druhý

–          chování ve vztahu k druhému (pravidla chování)

–          vytváření prosociálních postojů (sociální citlivost, respekt, tolerance)

–          osvojení si schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

                 Dítě a společnost

–          rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se…)

–          seznamování se světem lidí

–          osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

–          rozvoj společenského a estetického vkusu

                  Dítě a svět

–          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

–          pochopení, že změny způsobené lidskou činností, mohou prostředí poškozovat, ničit, ale také chránit a zlepšovat

–          vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se živou a neživou přírodou

 

 

 

 

     VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

                 Dítě a jeho tělo

–          pohybové činnosti (běh, chůze, změny poloh…)

–          manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním…)

–          smyslové hry

–          hudebně pohybové hry a činnosti

–          jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

–          činnosti zaměřené k poznávání lidského těla

–          relaxační a odpočinkové činnosti

Dítě a jeho psychika

–          artikulační, sluchové a rytmické hry

–          společné rozhovory, diskuse

–          přednes, recitace, dramatizace, zpěv

–          grafické napodobování

–          prohlížení knížek

–          poslech čtených či vyprávěných pohádek, příběhů

–          pozorování přírodních jevů v okolí dítěte (rozhovor o výsledku pozorování)

–          spontánní hry

–          experimenty s materiálem

–          námětové hry a činnosti

–          výlety do okolí

                 Dítě a ten druhý

–          společenské hry

–          hudebně pohybové hry, dramatické činnosti

–          hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, ochotě podělit se o hračku, půjčit ji, střídat se o ni

–          četba a vyprávění pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

                 Dítě a společnost

–          spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel

–          společenské hry

–          přípravy a realizace společenských zábav a slavností

–          hry zaměřené na osvojování si rolí, do kterých se dítě přirozeně dostává

–          návštěvy výstav, divadel…

                 Dítě a svět

–          pozorování blízkého okolí, ve kterém dítě žije

–          poučení o možných nebezpečných situacích a dostupných způsobech, jak se chránit

 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

                 Dítě a jeho tělo

–          koordinace pohybu (hudba, rytmus)

–          orientace v prostoru

–          užívání smyslů

–          rozvíjení hrubé a jemné motoriky

–          napodobovat pohyb

–          umět stolovat, oblékat se, obouvat se

–          zvládat jednoduché úklidové práce

                Dítě a jeho psychika

–          pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno

–          samostatně se vyjadřovat

–          učit se nová slova a aktivně je používat

–          chápat slovní vtip a humor

–          sledovat očima zleva doprava (příprava na čtení)

–          projevovat zájem o knížky

–          řešit problémy, úkoly, situace

–          vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

–          rozhodovat o svých činnostech

–          prožívat radost

–          uvědomovat si příjemné a nepříjemné pocity

–          být citlivý ve vztahu k živým bytostem a přírodě

                Dítě a ten druhý

–          komunikovat s dospělými i vrstevníky

–          spolupracovat s ostatními

–          odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

–          dodržování dohodnutých pravidel

–          požádat o pomoc druhého

–          neubližovat si

                Dítě a společnost

–          začlenit se do třídy mezi své vrstevníky

–          domluvit se na společném řešení

–          chovat se zdvořile

–          zacházet šetrně s hračkami, pomůckami

–          vyjadřovat se prostřednictvím hudebních, hudebně pohybových činností

                Dítě a svět

–          orientovat se ve známém prostředí

–          všímat si změn v nejbližším okolí

–          pochopit přírodní jevy

–          pochopit význam životního prostředí pro život

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

                Kompetence k učení

–          Soustředěně zkoumá, pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí

–          má elementární poznatky o světě lidí, přírody

–          učí se spontánně, ale i vědomě

–          dovede postupovat podle instrukcí a pokynů

                Kompetence k řešení problémů

–          všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

–          řeší problémy, na které stačí

–          zpřesňuje si početní představy

–          nebojí se chybovat

Kompetence komunikativní

–          ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách

–          dovede sdělovat své prožitky, pocity, nálady (všemi různými prostředky)

–          průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu

                Kompetence sociální a personální

–          samostatně se rozhoduje o svých činnostech

–          dětským způsobem projevuje svou citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším

–          ve skupině se dovede podřídit, ale i prosadit

Kompetence činnostní a občanské

–          svoje činnosti se učí plánovat

–          dokáže rozpoznat své silné a slabé stránky

–          k úkolům přistupuje odpovědně

–          váží si práce ostatních

–          spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky

–          dbá na zdraví a bezpečí svoje i druhých

 

 

Organizace aktivity: v mateřské škole (v prostorách herny, jídelny a tělocvičny),

na zahradě MŠ, ZOOPARK

Metody a postupy práce:  – asociační kruh (navození tématu, sdělování představ

– diskuse v rolích (děti řeší problém za konkrétní osobu

– hra v roli (dítě v rámci hry přijímá roli někoho jiného)

– improvizace (okamžité reakce)

– pokusy a experimenty

– pozorování

– akce MŠ

– učitel v roli (účast učitelky v dětské hře)

– živý obraz (skupina dětí tvoří ze svých těl statický obraz)

– prožitkové učení

– hra

Pomůcky:  – omalovánky

–          pastelky

–          čepičky pro skřítky

–          límečky pro skřítky

–          filcové listy

–          velká obruč

–          malé barevné obruče

–          temperové barvy

–          štětce

–          vylisované listy

–          křídy

–          bazén s míčky

–          krepový papír

–          vystříhané geometrické tvary

–          papírové dýně

–          vodové barvy

–          přírodniny (kaštany, čepičky od žaludů, bukvice…)

–          vyražené tvary – listy

–          hrábě

–          lepidlo

–          knihy a leporela

–          CD přehrávač

–          tavná pistole

–          kolíčky

–          pracovní listy

–          rozstříhané obrázky jablka a hrušky

–          křídy

–          dětské hrábě

–          kolíčky

–          zahradnické zástěry

 

 

 

Realizace projektu

Předchozí znalosti: Děti mají zkušenosti s prací s lepidlem, barvami. Byly seznámeny s písněmi, které se budou učit v HPH. Pozorovaly podzimní přírodu ve svém okolí a komentovaly svá pozorování. Byly seznámeny s programem dalších dnů a společně jsme plánovali činnosti. S rodiči doma vyráběly podzimníčky z přírodnin, ze kterých jsme uspořádali výstavu.

Činnosti a aktivity 1 dne:

 1. Děti si při příchodu do třídy mohou vybrat límeček a čepičku pro skřítky
 2. Při kontrole docházky si sednou děti okolo velké obruče (studánka), v níž jsou rozloženy listy vystříhané z filcu. Zde se děti představí a sdělí svou náladu („Já jsem skřítek Pavlík a jsem nastydlý“)
 3. „Já jsem podzimní královna a jsem moc smutná“ – takto se představí učitelka. Skřítci vyslovují své úvahy, proč je královna smutná
 4. Ta seznámí děti s povinnostmi podzimní královny a požádá je o pomoc. Pro začátek si společně zatancují podle hudby „My dáme pravou ruku sem…“
 5. Pak se skřítci rozdělí podle barvy límečků (červení, zelení, hnědí, oranžoví, žlutí, modří, vínoví) a určí, kterých skřítků je nejvíce a nejméně
 6. Rozdělení činností s ohledem na počet a zájem dětí:

a)      čištění studánky (sběr listů a třídění podle barev)

b)      příprava podzimního stromu (navěšování proužků z barevného krepového papíru na dřevěný stojan (strom)

c)      nalepování vylisovaných listů na namalovaný strom, který si děti připravily předešlý den

d)     nalepování přírodnin a geometrických tvarů na předem natřené papírové dýně (seznámení s prací s tavnou pistolí – předchází poučení o nebezpečí popálení)

e)      stavba obydlí pro skřítky z molitanových kostek

f)       stavba cestiček z kaštanů mezi domečky z předešlého dne

g)      malba do vlhkého podkladu (listy – viz příloha č. 6 a 7)

 1. Po dokončení zadaného úkolu si děti mohou půjčit leporela a prohlížet si je na koberci anebo mohou skládat rozstříhané hrušky a jablka (viz příloha č. 8 a 9)
 2. Následuje prohlídka a zhodnocení provedených úkolů (skupina skřítků seznámí ostatní se svým úkolem). Odměnou je potlesk kamarádů.
 3. „A protože skřítci dostali po práci hlad, rozhodli se, že si upečou koláče“ – následuje klouzání v kuličkovém bazénku, odkud dítě vyleze s jedním balonkem v ruce a umístí jej do připravených barevných kroužků (děti si musí hlídat, aby zaplnily všechny kroužky)

červená – jahodový koláč

zelená – špenátový koláč

modrá – švestkový koláč

žlutá – citronový koláč

 1. „Než se koláče upečou, my půjdeme zkontrolovat naší zahradu“ – hygiena a oblékání dětí a pomoc při přenášení výrobků ven

 

 1. Pobyt na zahradě – a) Zdobení zábradlí verandy – zavěšování papírových dýní pomocí kolíčků a vystavování okrasných dýní

b) Hrabání spadaného listí (děti dostanou zahradnické zástěry a dětské hrábě

c) Kreslení na chodníku – podzimní tematika, dle fantazie dětí

d) HPH Tanec malých skřítků (viz příloha č. 1)

e) Píseň Pět malých skřítků (viz příloha č. 2)

12. Zhodnocení a pochvala (děti samy hodnotí, co se jim povedlo, co zvládly a co

bylo obtížné, co jednoduché…

 1. 10.  Evaluace

Děti měly možnost si na vlastní kůži prožít život podzimních skřítků a hravou formou tak pochopit, co se děje na podzim v přírodě. Dala jsem jim příležitost se projevit, uvědomit si své silné i slabé stránky, možnost pracovat samostatně i ve skupince. Díky mému projektu zhmotnily své představy, přičemž jim pomáhali i rodiče (výroba podomníčků).

Celý tento projekt bude završen akcí „ZAVÍRÁNÍ ZAHRÁDKY“, kde děti společně se svými rodiči a zaměstnanci naší MŠ přivítají podzim. Děti budou mít možnost na stanovištích plnit úkoly, prohlédnout si podzimníčky ostatních dětí, opékat buřtíky a čeká je i sladká odměna v podobě balíčků, které nám pomohli připravit rodiče.

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 1

PŘÍLOHA 2

PŘÍLOHA 3

PŘÍLOHA 4

PŘÍLOHA 5

PŘÍLOHA 6

PŘÍLOHA 7

PŘÍLOHA 8

PŘÍLOHA 9

PŘÍLOHA 10