Podzimníčci

Jméno učitelky: Markéta Chalupská

Zaměstnavatel: MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Datum zpracování:11. 10. 2011

 

Základní charakteristiky aktivity
V příspěvku se děti seznámí s podzimní pohádkou Spadlístek a Malovánek. Prostřednictvím her a dalších souvisejících činností si děti upevní základní charakteristiku podzimu. Děti by měly projevit samostatnost při výběru činnosti, kterou chtějí zkusit. Děti si zopakují pravidla chování v přírodě. Zároveň se u dětí rozvíjí spolupráce, přesnost, manuální zručnost, fantazie, pozornost a vytrvalost.

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a podzimní život

Název integrovaného celku ze ŠVP: Barevný podzim

Název vlastní aktivity: Podzimníčci

Doporučené období k realizaci: PODZIM

Počet dětí: 20

Věk dětí: 4,5 – 5 let

Struktura třídy: homogenní

Předpokládaná délka aktivity: 7.00 – 11.15

 

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky –          rozvoj jemné motoriky: modelování, pracovní listy, obrázky z kaštanů a žaludů-          rozvoj hrubé motoriky: cvičení v průběhu pohádky, říkadlo s pohybem: Listy, zpěv písně Tanec malých skřítků, PH: Ježek spí Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
Dítě a jeho psychika Rozvoj komunikativních dovedností –          přivítání se s p. učitelkou-          zpěv Skřítek Spadlístek-          říkanka Listy-          komunitní kruh Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkon a slovně reagovat.
Dítě a ten druhý Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými –          hra Tajné přání Chránit své soukromí
Dítě a společnost Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny –          DH: Když se skřítek nudí, dělá…-          poslech pohádky-          PH: Ježek spí-          Tanec malých skřítků Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě a jednat fair-play
Dítě a svět Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách –          pozorování lupou, mikroskopem-          tvoření obrázků na koberec-          komunikace s maňásky o přírodě-          názvy stromů, keřů při pobytu venku Mít povědomí o významu životního prostředí
Klíčové kompetence –          samostatně rozhoduje o svých činnostech, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

 

Organizace aktivity: školní třída, školní herna

Metody a postupy práce: prožitkové učení, kooperativní učení, sociální učení

Pomůcky: lupa, mikroskop, listy, jehličí, šiška, obrázky s dějovou posloupností, kaštany, žaludy, pracovní listy, papírové listy, plyšový ježek, maňásci, podzimní obrázky

 

Realizace projektu:

Tento den je motivován podzimní skřítky z pohádky Spadlístek a Malovánek.

 

Při příchodu dítěte do třídy se navzájem pozdravíme, povíme si, jak se dnes máme a poté jej seznámím, co jsem si dnes připravila:

a)      Pozorování lupou a mikroskopem

MOTIVACE: každý správný skříteček zdá dokonale lísteček

Děti mají na stolečku připravené různé listy (suché, čerstvé), jehličí a mohou pozorovat jejich strukturu a detaily pod lupou a pod mikroskopem. Mohou také lupou pozorovat šišku.

 

b)     Skládání podzimních obrázků podle dějové posloupnosti

MOTIVACE: zafoukal větřík a skřítkům se pomíchaly obrázky, ale sami to jistě nezvládnou.

Na stolečku jsou připravené sady obrázků. Každá sada má 4 obrázky, které děti mají poskládat podle dějové posloupnosti.

 

c)      Modelování

MOTIVACE: co takhle vymodelovat pro skřítky další pomocníčky.

Děti mají u stolečku připravené podložky a modelínu, ze které modelují podle své fantazie skřítky.

 

d)     Tvoření obrázků na koberec

MOTIVACE: předešlý den jsme si na vycházce nasbírali kaštany a žaludy. Pečlivě jsme je s dětmi otřeli a nyní si z nich na koberci mohou stavět obrázky pro naše skřítky.

 

e)      Pracovní listy (příloha č.1, č.2, č.3)

MOTIVACE: podle pracovních listů

Děti mají na výběr ze tří možností: Kaštanové bludiště, Rytí záhonků, Padající listí

Záleží na dětech, která varianta se jim zalíbí. Když si dítě vybere, pečlivě ho seznámím, jaký úkol má splnit. Zeptám se ho pro jistotu, zda mi rozuměl. Sleduji především správný úchop tužky. Dbám i na přesnost a správnost zadaného požadavku. Po dokončení pracovního listu se mi dítě přijde pochlubit, jak pěkně se mu to povedlo a vystaví si pracovní list na magnetickou tabuli, kterou máme ve třídě.

 

f)       Skládání rozstřižených listů

MOTIVACE: zlý skřítek Rampelník roztrhal listy, musíme to napravit.

Předcházející den si děti pastelkami vybarvily vystřižené listy z papíru. Nyní je mají rozstřižené na 3-4 díly a mají je poskládat jako puzzle. Bystřejším dětem dám pomíchané listy – musejí je nejprve roztřídit podle barvy a teprve potom skládat.

 

Vytvoříme si kruh za pomocí říkadla:

,,Za ruce, za ruce, pojďte všichni k nám. Za ruce pojďte všichni k nám. Jsme jedna skupina, podej mi ruku, vždyť jsme jako rodina.“ V kruhu si všichni popřejeme pěkný den.

 

Zazpíváme si písničku – Skřítek Spadlístek.

Skřítek Spadlístek čtyři bratry měl, čtyři bratry měl, skřítek Spadlístek, oni nejedli, ani nepili, jenom do taktu si tleskali (pleskali, zpívali, dělali …).

Popis: Všichni stojíme v kruhu, zpíváme a Spadlístek postupně obměňuje pohyby.

 

,,Milé děti, celé ráno jsme si hráli se skřítky a teď jsme si dokonce zazpívali o skřítkovi Spadlístovi.  Jenže já jsem Vás s ním a jeho kamarádem úplně zapomněla seznámit. Musím to napravit a něco vám o nich povědět.“

Vyprávím dětem pohádku – Spadlístek a Malovánek (příloha č.4). Do pohádky přidávám pohyb (chůzi, běh) a logopedickou prevenci (nápodoba děje pohádky). Děti reagují na mé pohyby a cvičení.

 

Komunitní kruh: S dětmi si povídáme o pohádce, ptám se dětí na různé otázky. Například: Jak si myslí, že skřítci vypadají? Kde bydlí?  Jak se chovají?  Odpovídá mi dítě, kterému podám plyšového ježka.

Zeptám se: ,,Co asi skřítci dělají, když se nudí?“

 

DH: ,,Když se skřítek nudí, dělá…“ – stojíme s dětmi v kruhu, učitelka začíná a říká: ,,Když se skřítek nudí, dělá …. “ a doplní místo teček nějaký pohyb či zvuk. Děti po ní vše zopakují a pokračuje další skřítek po její levici.

 

,,Tak se na skřítky podíváme. Skřítci jsou stydliví a schovali se nám v herně. Zkuste je najít.“ Děti hledají skřítky po herně.  Po nalezení maňásků si je nasadím na ruku a komunikuji s dětmi.  Skřítci vypráví o podzimu, jak se jim žije, jak se lidé chovají v přírodě, jaké sklízejí ovoce na podzim, jak barví stromy a jaké mají rádi barvy.  K vyprávění ukazují obrázky podzimu, ovoce, listí apod.

 

Zpěv písně – ,,Tanec malých skřítků“

 

MY JSME SKŘÍTCI VESELÍ, – (všichni se drží a chodí po kruhu)

MALIČCÍ, BAREVNÍ,

NERADI SEDÍME,

RÁDI SI HRAJEME.

:/ RÁDI SI HRAJEME, ALE JAK NEVÍME/: 2x

HM, OPRAVDU NEVÍME. – (řeč + stojíme, divíme se a točíme zápěstím)

AŤ UKÁŽE NÁM SKŘÍTEČEK, – (ukazujeme na předem určeného skřítka)

JAKÝ ZNÁ TANEČEK,

AŽ UKÁŽE NÁM SKŘÍTEČEK, JAKÝ TANEC ZNÁ.

DĚLEJTE TO JAKO JÁ, -(skřítek předvádí uprostřed kruhu libovolný tanec)

JE TO PĚKNÁ ZÁBAVA.

DĚLÁME TO JAKO TY, -(|všichni po něm opakují)

ZAHÁNÍME TRAMPOTY.

 

Básnička s pohybem: zdroj www.predskolaci.cz


Listy

Listy vzduchem létají,
(běh po třídě)

pochytat se nedají,
(běh po třídě)

jeden směr jim nestačí,
(běh na opačnou stranu)

dokola se otáčí,
(otáčíme se dokola na místě)

a když vítr přestane,
(pomalu do lehu)

všude ticho nastane.
(ležíme + potichu říkáme)

Zahradník a listy

Zahradník jde do zahrady,
(chůze po třídě)

s listím si však neví rady,
(chůze + hlava „NE“)

my mu ale ukážeme,
(stoj + ukazujeme na sebe)

hrabat listí dokážeme,
(stoj + hlava „ANO“)

nahrabeme ho na hromady,
(ukazujeme, jak hrabat listí)

my si víme s listím rady.
(stoj + ruka ukazuje hromadu)

 

 


Pobyt venku

S dětmi půjdeme do nedalekého osvědčeného lesíka.  Po cestě si zopakujeme názvy stromů a keřů, aby cesta rychleji uběhla.

a)      Stavby domečků z přírodnin

b)     Plošné obrázky z přírodnin

c)      Sběr podzimních listů

–          odpolední činnosti (výroba Skřítků – lepení listů a dokreslování tuší)

d)     PH: Ježek spí (obdoba hry – Na babu)

Popis: Děti v kruhu říkají říkanku:

,,Tiše děti, ježek spí, kdo ho vzbudí, toho sní.

Já mám doma berana, můžu tleskat do rána. (stoj + tleskat)

Já mám doma ovci, můžu dupat, jak chci. (stoj + dupat)

Na konci říkanky učitelka volí ježka, který musí pochytat všechny blechy (ostatní děti).  Chycená blecha si sedne do podřepu a čeká, až ježek chytí další blechu. Jakmile chytí další blechu, první blecha zase ožije a může pokračovat ve hře.

e)      Tajné přání

MOTIVACE: Stromy mají velkou sílu a moc. Dokonce mají takovou moc, že mohou plnit lidem jejich tajné sny. Zkuste si teď každý najít jeden strom, kterému pošeptáte své tajné přání. Podmínkou je, aby přání zůstalo jenom mezi vámi a stromem.

 

Při čekání na oběd si společně zhodnotíme, jak jsme prožili den, co se dětem povedlo a co se jim nepovedlo.

 

 

Evaluace

Dětem se projekt líbil, činnosti je bavily a celkové hodnocení bylo kladné.

Co se děti naučily –v průběhu dne se děti dozvěděly nové informace o ročním období, znaky podzimu a zopakovaly si názvy stromů, keřů a ovoce. Děti se naučily dodržovat pravidla her a činností.  Děti o sobě dokázaly rozhodovat.

 

S jakou hodnotou se setkaly – děti vědí, jak se mají chovat v živé přírodě a jaké změny nastávají v přírodě na podzim.

 

V čem děti projevily samostatnost – samostatnost projevily v průběhu ranních her, při komunitním kruhu, při DH: Když se skřítek nudí, dělá…, při písni: Tanec malých skřítků, samy se rozhodly pro činnost při pobytu venku a samy si zhodnotily, jak prožily den.

 

Klíčové slovo – PODZIMNÍČCI

 

 

Zdroj: internetové stránky – www.predskolaci.cz, www.detskestranky.cz

použité písně: literatura – Tvořivé uplatnění prvků dramatické výchovy v mateřské škole – Bc. Irena Kopecká, Eva Lenčéšová, Romana Žižková

 

příloha č.1 – zdroj internetové stránky www.detskestranky.cz

 

příloha č.2 – zdroj internetové stránky www.detskestranky.cz

 

 

příloha č.3 – zdroj internetové stránky www.detskestranky.cz

 

 

příloha č.4 – zdroj internetové stránky: www.predskolaci.cz

Spadlístek a Malovánek

Skončily prázdniny, sluníčko začínalo ztrácet svou letní sílu a ve svých postýlkách se začali probouzet skřítci Spadlístek a Malovánek. Jsou to podzimní skřítkové, kteří zodpovídají za listí stromů. Aby se správně vybarvilo a ve správnou chvíli opadalo.

Spadlístek má pelíšek hluboko u kořenového mízního jezírka. Začátkem září začnou na jeho dno dopadat první kapičky mízy, která se vrací před zimou z větví do jezírka a ten zvuk Spadlístka spolehlivě probudí. Protáhne se, jedním otevřeným očičkem mrkne do jezírka, spokojeně pokývne hlavičkou, že je všechno jak má být a už šplhá nahoru.

„Malovánku, vstávej, už je čas!“ budí cestou svého kamaráda. „To už je zase podzim?“ Malovánkovi se nechce z peřin, ale povinnost, je povinnost. Vyšplhají spolu až do větví a dají se do práce.

Malovánek je skřítek neposeda, baví ho běhat z místa na místo. Tam namaluje jeden nebo dva lístky na žluto a už peláší jinam. Cestou natírá lístečky jen tak halabala, tu mázne, tam mázne. Tady přidá trochu červené, tam si dá záležet a pak zas chvíli poctivě vybarvuje lístky od kraje do kraje.

„Malovánku, to musíš barvit pokaždé někde jinde?“ Spadlístek za ním nestačí pobíhat a uvolňovat sevření stopek listů. Listí se drží opravdu pevně svých větviček, ale skřítek je na to vybavený kouzelným proutkem. Dotkne se jím pěstičky lístku, ta svůj stisk povolí a už se lísteček klouzavě snáší ze stromu na zem.

„Všechny lístky čekají na barvičky, proto je roznáším všude!“ Přestože odpočatý Malovánek má energie na rozdávání, zpočátku moc práce neudělá, ale naběhá se za celý den až, až! A chudák Spadlístek s ním.

Přejde září, z polí a luk začíná foukat chladný vítr, říjen přejímá svou vládu. Malovánek se už dost nabažil pobíhání a dává se do pořádné práce. Maluje jeden lísteček vedle druhého žlutou barvičkou, sem tam namočí štětec do červené, to aby byla trochu změna. Spadlístek za ním listům uvolňuje stopky a ty se jako barevné padáčky snášejí k zemi.

„To nám to jde pěkně od ruky“, pochvalují si skřítci. Pracují neúnavně, a přesto se zdá, že listí neubývá, pořád je ho na stromě spousta.

Kvapem se blíží listopad. Už podle jména měsíce, kdy má být práce hotová a ještě jí tolik zbývá! Malovánek se rozhodne! Vyleze se svými barvičkami na nejvyšší větev, rozmáchne se a vylije celý zbytek žluté na listí najednou. A červeň taky. Najednou je celý strom v barevném kabátku.

„Tys tomu dal! Tohle nestihnu všechno uvolnit! Víš, kolik to dá práce“, spráskne ruce Spadlístek. Ale poradí si! Vyleze za Malovánkem, stoupne si až na vršíček nejvyšší větvě a zavolá na vítr, který uhání kolem: „Prosím tě, větříčku, pomož mi dokončit mou práci, roznes kouzlo z mého proutku ke všem lístečkům, aby mohly ze stromu dolů.“

„Rád, to já rád!“ Vítr nabere hrst Spadlístkova kouzla a fíííí! Rozfouká ho do koruny stromu. Lístky v tom okamžiku mají volné ručky, pouští se jeden za druhým a plachtí dolů k zemi. Malovánek a Spadlístek obejdou ještě naposledy celý strom:

„Tak Malovánku a pro letošek máme hotovo!“

„Máme, Spadlístku, nikde nezůstal jediný neobarvený lísteček a na zemi jsou už také všechny!“ pochvalují si skřítci a vydají se spokojeně zpátky ke kořenům, aby se uložili zase do příštího podzimu k spánku. Musejí načerpat dost sil. Strom za rok zase o trochu povyroste, vejde se na něj víc listí, takže je čeká i o trochu víc práce. To je úděl skřítků a oni si ani trošku nestěžují. Naopak, svou práci dělají s radostí a spolehlivě.