Skřítci Podzimníčci

Jméno učitelky:           Bronislava Peroutková

Zaměstnavatel:            Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

Datum zpracování:       25. 11. 2011

 

Základní charakteristika aktivity:

Seznámit děti s ročním obdobím podzim při činnostech v MŠ i na vycházkách. Pozorovat měnící se přírodu, poznávat stromy jejich listy a plody, barvy podzimu, příprava zvířat na zimu, odlétání některých ptáků do teplých krajin.

Naučit děti chápat, že každý člověk je součástí přírody, proto ji musí patřičně ochraňovat a pečovat o ni. Vytvářet u dětí prosociální postoje (přizpůsobivost, toleranci).

Podporovat děti při samostatné volbě pomůcek při pracovních činnostech, možnost volby pracovat samostatně nebo ve skupině. Rozvíjet tvořivost a fantazii dětí, dát jim možnost vyjádřit svůj názor, zbavit se ostychu, kladně hodnotit aby získaly pocit úspěšnosti.

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP:    S Večerníčkem zas přichází podzimní čas

Název integrovaného celku:                   Podzimní čarování

Název vlastní aktivity:                            Skřítci Podzimníčci

Doporučené období k realizaci:             Podzim

Počet dětí:                                                20

Věk dětí:                                                   5-6 let

Struktura třídy:                                       Heterogenní

Předpokládaná délka aktivity:               2 týdny

 

 

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Ovládat pohybový aparát, orientace v prostoru, užívání smyslů, osvojení si přiměřených praktických dovedností Vycházky do okolí, sběr listí a plodů, manipulace s materiálem, malba štětcem, tuší, lepení Zvládnout pohybové dovednosti, orientaci v prostoru, jemnou a hrubou motoriku ruky
Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových schopností, komunikačních dovedností, smyslového vnímání, paměti a pozornosti, tvořivosti, představivosti, myšlení, citového prožívání Rozeznávat plody stromů všemi smysly, skupinová konverzace, předkládat nápady, mít radost ze své práce Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, snaha domluvit se, vlastní výběr pomůcek i materiálu, vytvořit výstavku
Dítě a ten druhý Rozvoj spolupráce ve skupině Míchat podzimní barvy, uplatnit netradiční techniky, vyzkoušet si pracovat s tavící pistolí Spolupracovat při práci, komunikovat,pomáhat si, výtvarně ztvárnit svou představu
Dítě a společnost Seznámit se s novou básní, rozvoj dovedností Společně komunikovat, provádět jednoduché úkony Vytleskat slabiky básně, domluvit se ve skupině, zachytit výtvarně svou představu
Dítě a svět Získat elementární poznatky o podzimní přírodě, vytvářet povědomí o přírodním prostředí Uspořádat společnou výstavu pro rodiče Osvojit si vědomosti o barvě, rozeznat listy a plody stromů
Klíčové kompetence Rozvíjet u dětí pocit sounáležitosti s přírodou, chápat, že se příroda mění každé roční období, soustředit se na činnost, vymýšlet nápady, rozvíjet fantazii, samostatně vyjadřovat myšlenky, názory, vážit si práce ostatních

 

 

Organizace aktivity: třída, herna

Metody a postupy práce:

Metoda komunikativního kruhu

Metoda řízeného rozhovoru

Metoda sociálního učení

Metoda názornosti

Metoda experimentu

Pracovní stolečky

Práce ve skupinkách

 

Pomůcky:

papír, lepidla, štětce, vodové barvy, tuše, nůžky, pastelky, tavící pistole, různé listy a plody stromů.

 

Realizace projektu:

Předcházející znalosti, dovednosti:

Četba a rozhovor na téma podzim a příroda. Co se děje na podzim s přírodou, se zvířátky. Ukázka obrázků, výstava podzimní tabule. Pohádka o skřítcích (časopis Sluníčko), jak vypadají, kde žijí, ukázky obrázků, výstavka. Vycházka do přírody, sběr spadaného listí a plodů (kaštany, žaludy, bukvice). Hledání skřítků v korunách stromů (rozvoj fantazie). Naučit se báseň Skřítci Podzimníčci (materiál MŠ), vytleskávat slabiky.

Vlastní aktivita:

V komunikativním kruhu si děti připomněly vše o podzimu, skřítcích Podzimníčcích a zopakovaly si básničku. Pak se rozdělily do skupinek. Nejprve si nakreslily každý svého skřítka, vystřihly ho a daly mu jméno. Skřítka pak pastelkami vybarvily a dokončily tuší. Při práci jsme si připomínali barvy podzimu. Bílé čtvrtky děti vybarvily vodovkami, kdy vybíraly podzimní barvy a nakonec dolepily skřítky. Při práci si povídáme o podzimu, určujeme listy a plody, opakujeme si básničku. Na hlavu skřítka a do spodní části čtvrtky děti nalepily různé listy stromů a tavící pistolí s pomocí učitelky si vyzkoušely nalepit různé plody (žaludy, bukvice, čepičky od žaludů). Když měly všechny děti skřítky dokončené, tak si je společně prohlédly, každý řekl jméno svého skřítka a přiblížil ostatním dětem, kde jeho skřítek bydlí. Společně jsme uspořádali výstavku pro rodiče. U výstavky jsme se všichni pochválili a přednesli báseň Skřítci Podzimníčci.

 

Evaluace:

Děti si osvojily znalosti o podzimní přírodě a zvířátkách. Naučily se novou báseň, pracovat s přírodninami, lepit je tavící pistolí, stříhat a upravovat. Domluvit se ve skupině a spolupracovat. Měly možnost výběru pomůcek a výtvarného ztvárnění, možnost rozvíjet svou fantazii a představivost a mít radost ze své práce.

 

Klíčové slovo: Skřítci Podzimníčci

PODZIMNÍČCI

Tisíc skřítků Podzimníčků

už se dalo do práce,

plní chladem hnízda ptáčků,

končí letní legrace.

Tisíc skřítků Podzimníčků

s rukama studenýma

jede krajem v žlutém vláčku,

do stanice Zima