Traktor

Jméno učitelky:  Drahoslava Janečková

Zaměstnavatel: Mateřská škola Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 

Základní charakteristika aktivity

Děti se naučí spolupracovat s ostatními, domluvit se, pomoci druhému. Bude podporováno vytváření prosociálních postojů /přizpůsobivost, toleranci/, rozvíjení komunikativních dovedností. Děti si osvojí věku přiměřené praktické dovednosti. Budou samostatně volit výběr pomůcek, samostatně pracovat, vyjadřovat a prosazovat svůj názor při domluvě ve skupině.

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Běží myška po poli

Název integrovaného celku: Podzimní rozjímání

Název vlastní aktivity: Traktor

Doporučené období k realizaci: Podzim

Počet dětí: 20

Věk dětí: 5 – 6 let

Struktura třídy: heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: 30 minut

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Manipulace s materiály, trhání papíru, lepení, malba štětcem, úklid pomůcek Zvládat jemnou a hrubou motoriku 
Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč – rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

Rozvoj představivosti, fantazie, myšlení

 

 

Rozvoj citového prožívání

Skupinová konverzace 

 

 

Experimenty s materiálem, předkládání nápadů

 

 

Radost ze své práce a práce druhých

Vést rozhovor, domluvit se slovy i gesty 

 

Výběr materiálu, pomůcek, barvy

 

 

 

Vytvoření výstavy z výrobků

Dítě a ten druhý Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem Společná činnost Spolupracovat s ostatními
Dítě a společnost Rozvoj dovedností Provádění jednoduchých pracovních úkonů Zachytit své představy pomocí papíru, barev přírodnin
Dítě a svět Vytváření povědomí o technickém prostředí Pochopení k čemu nám slouží pracovní stroje Umístit pracovní stroj na správné místo

 

Organizace aktivity: třída v MŠ

Metody a postupy práce:

a)      Komunikativní kruh – povídání o tom, co už všechno známe o práci na poli a které stroje nám pomáhají

b)      4 skupinky – pracovní stolečky

c)      Pohyb v celém prostoru třídy

 

Pomůcky: různé druhy papíru (měkký, tvrdý, papírové krabice a jejich výplně, papírové kruhy různé velikosti, papírové ruličky, trojúhelníky z kartonu), větvičky ze stromů, lepidla, štětce, temperové barvy, špejle, tuš, nůžky

 

Předcházející znalosti a dovednosti k tématu:

Konstrukční hry (sestrojování pracovních strojů ze stavebnic); pohybové hry (na traktory, sklízíme brambory…); píseň Traktor (Skřivánek); báseň Brambora (Rok s barevnými kamínky); vyhledávání v encyklopediích, časopisech, s rodiči na internetu – výstavka z nalezených obrázků strojů a práce lidí na poli; třídění, počet, určování místa, množství pracovních strojů (hračky, obrázky, pracovní listy); poslech příběhu BRAMBŮREK (časopis Sluníčko); kresba tuší, dřívkem, barvou a štětcem, křídou – Práce na poli; sběr větviček; výroba brambůrka na poli z papíru (mačkáním, detaily lepením)

 

Realizace projektu:

V komunikativním kruhu jsme si připomněli, co už všechno víme o práci na poli a strojích, které nám na poli pomáhají. S písní TRAKTOR jsme se přesunuli k pomůckám. Děti přemýšlely a vymýšlely, jaké stroje bychom mohli z připraveného materiálu vyrobit. Měly různé nápady (náklaďák, kombajn, pluh, valník, traktor, apod.).

Děti se po domluvě, kdo s kým bude pracovat, rozdělily do 4 skupin. První a druhá skupinka se domluvila, že vyrobí traktory. Třetí skupinka valník a nakreslí traktoristu. Čtvrtá skupinka pluh a nakreslí traktoristu. V každé skupince se musely děti domluvit, s jakým materiálem budou pracovat a kterou barvu použijí na svůj výrobek. Na traktory si vybraly velké papírové krabice, které jsem jim pomohla slepit do tvaru traktoru, 2 velká a 2 malá kola, větvičky na spojení kol, papírovou ruličku na komín, měkký papír, který natrhaly, nalepily na krabice a štětcem nabarvily temperou (na barvě se domluvily). Na valník si vybraly víko z krabice, větvičky na spojení kol, 4 stejné papírové kruhy, měkký papír, který natrhaly, nalepily a štětcem nabarvily temperou. Tři ze skupinky tuší a dřívkem nakreslily a vystřihly traktoristu za volantem, vybarvily voskovkami. Na pluh si vybraly trojúhelníky z kartonu, měkký papír, který natrhaly, nalepily na trojúhelníky a navlékly na větvičku. Tři ze skupiny tuší a dřívkem nakreslily a vystřihly traktoristy za volantem. Společně pak spojily traktor s valníkem, traktor s pluhem a nalepily do okýnek ze tří stran nakreslené a vystřižené traktoristy.

Společně jsme odnesli naše výrobky do haly na připravené pole s brambory (z předchozí práce) na výstavu. U výstavky jsme se práci zhodnotili a zazpívali píseň TRAKTOR.

 

Evaluace:

Děti se naučily pracovat s odpadovým materiálem a přírodninami, trhat, stříhat a lepit papír. Domluvit se ve skupině, prosadit se, přizpůsobit, komunikovat, spolupracovat, ocenit práci druhých a mít radost ze své práce.

 

 

 

Brambora

Já jsem brambor šišatý, bláto mám až na paty.

Kutálím se po poli, v zádech mě vždy zabolí.