Tři medvědi

Jméno:                       Brožová Helena

Zaměstnavatel:          Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště Most, Albrechtická 503

Datum zpracování:  29. 11. 2011

 

 

 Základní charakteristika:

– rozšiřování a prohlubování poznatků o podzimním období a životem v lese

– vytváření kladného vztahu k živé i neživé přírodě

– vedení dětí k vyjadřování svých myšlenek a pocitů

 

Název integrovaného bloku: Barevný podzim

Název integrovaného celku ze ŠVP: Jak se zamyká les

Podtéma: Smolíčkovi kamarádi – „Tři medvědi“

 Doporučené období k realizaci: 1 týden

 Počet dětí: 27

 Věk dětí: 3-6 let

 Struktura třída: heterogenní

 Předpokládaná délka aktivity: 1 den

 

 

Vzdělávací oblast biologická: Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle

– uvědomění si vlastního těla

– rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti H i J motoriky

– rozvoj a užívání všech smyslů

– rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

– osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví

Vzdělávací nabídka

– malba medvědů, trhání a lepení papíru (dozdobení)

– medvědí tanec „Medvěd tančí“ – poslech, nápodoba pohybu, improvizace

– píseň s pohybovým doprovodem „Medvědí trápení“

– nápodoba pohybu lesních zvířat

– činnosti s přírodninami

– hry se slovy a zvuky

– navlékání korálků pro medvědí maminku

Očekávané výstupy

– zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v různém prostředí

– vnímat a rozlišovat všemi smysly

– ovládat koordinaci oka a ruky, zvládat jemnou motoriku

– mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví

 

Vzdělávací oblast psychologická: Dítě a jeho psychika

Dílčí vzdělávací cíle

– rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

– rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

– rozvoj tvořivosti

– vytváření pozitivního vztahu k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Vzdělávací nabídka

– poslech pohádky „Tři medvědi“

– prohlížení pohádkových knih

– relaxační hry „Medvídek a strom, spící medvídek, medvěde-probuď se, neviditelný

kapesník, bolavé tlapky“ (TU. MŠ)

– píseň „Medvědí trápení“

– báseň“ Zimní spáč“

– omalovánka – barvy

– pracovní list – „Tři medvědi“ – malý x větší x největší – hrnek x medvěd

– pracovní list – „Cesta medvídka k mamince“ (labyrinty)

Očekávané výstupy

– sledovat vyprávění příběhu s porozuměním slyšeného

– reprodukovat text písničky (básničky)

– řešit úkoly a situace

– uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky

 

Vzdělávací oblast interpersonální: Dítě a ten druhý

Dílčí vzdělávací cíle

– seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

– posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním

– vytváření prosociálních postojů

– rozvoj kooperativních dovedností

Vzdělávací nabídka

– společné hry – kamarádství

– společná stavba domečku pro medvědy

– sestava medvědí rodinky z jednotlivých výkresů

– pocity druhých (píseň Medvědí trápení)-veselý x smutný

– přídavná jména – veselý x smutný, hodný x zlý, spokojený x nespokojený

Očekávané výstupy

– navazovat kontakty s ostatními

– spolupracovat s ostatními

– chápat a respektovat pocity a potřeby ostatních

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému a respektovat je

 

Vzdělávací oblast sociálně kulturní: Dítě a společnost

Dílčí vzdělávací cíle

– rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a přináležet k němu

– vnímat a přijímat uznávaná pravidla ve společenství lidí

– seznamování se světem lidí, kultury a umění

Vzdělávací nabídka

– společná stavba domečku a jeho vybavení

– dramatizace pohádky

– hry s maňásky

Očekávané výstupy

– pochopení, že každý má ve společenství své místo (svou roli)

– chápat druhé děti v okolí a společně se s nimi domlouvat

– zacházet šetrně s hračkami a pomůckami, chránit společně vytvořené dílo

– vyjadřovat své představy o společném díle

Vzdělávací oblast environmentální: Dítě a svět

Dílčí vzdělávací cíle

– rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

– rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

– vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou

Vzdělávací nabídka

– pobyt v přírodě (les, park, zahrada)

– co do přírody patří x nepatří (stromy, přírodniny, odpad – plasty, papír)

– hry – třídění odpadu

– činnosti s přírodninami – tvar, vůně, velikosti, více x méně

– hledání míst pro přezimování medvědů

– prohlížení encyklopedií – vyhledávání informací o přírodě, o zvířatech

Očekávané výstupy

– mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka i zvířata a uvědomovat si, že

chování lidí životní prostředí ovlivňuje

– všímat si nepořádků a škod v okolí a upozorňovat na ně

– pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (pro lidi i zvířata)

 

Organizace aktivity: třída, herna

 

Metody a postupy práce: výzdoba třídy – motivační koutek – les s obrázky Smolíčka,

zvířátek a s přírodninami, obrázky k pohádce, poslech pohádky, společné stavby – hry a činnosti, malba a sestavení medvědí rodinky, dramatizace, pracovní listy

 

Pomůcky: knihy, molitanové kostky ke stavbě domečku, obrázkový materiál,

hračky a pomůcky k vybavení domečku, pohádkové čepičky na dramatizaci, maňásci, puzzle, skládačky, medvědí šatní skříňka, korálky, barvy, papíry, plastová víčka

 

Realizace projektu: aktivitě předcházelo povídání o lese, o podzimu a o Smolíčkovi.

Motivací bylo seznámení dětí s dalšími Smolíčkovými kamarády z lesa, protože mu je samotnému smutno, když je jelen často na pastvě – mimo domov. Děti hledaly pro Smolíčka možné zvířecí kamarády, čímž jsme se dostali k medvědům a poslechu samotné pohádky.

V průběhu činností se děti podílely na stavbě domečku pro medvědy a svou tvořivostí a nápaditostí jej vybavily. Děti vytvořily medvědí rodinku a také jí pomáhaly čistit les (třídit od odpadu, aby se tam všem dobře žilo). Vysbírali jsme víčka i papíry a uložili je tam, kam patří a nakonec jsme se pokusili pohádku zahrát. Společně jsme si jako medvědi také zatančili, při písničce  poznali jak to může dopadnout, když si nebudeme čistit zoubky nebo při básničce, jaké to je, ukládat se k zimnímu spánku…

 

Evaluace:

– naučila jsem děti, že všichni potřebujeme někoho, s kým je nám dobře

že si musíme pomáhat

že samotným by nám na světě bylo moc smutno

že všichni k životu potřebujeme čisté životní prostředí

– děti se setkaly s pochopením a pomocí ostatních

– děti měly možnost samostatně se podílet na stavbě a vybavení domečku a při dramatizaci

 

Klíčové slovo:   LES

 

 

Příloha č. 1

 

 

Písnička  MEDVĚDÍ  TRÁPENÍ

(Zpěvníček pro MŠ „Korálky“, kolektiv autorů)

 

Starý medvěd vzdychá,

že ho v tlamě píchá,

že ho bolí v zubu díra,

od bolesti už umírá

a že prosí lištičku,

ať mu půjčí mastičku.

 

Ty medvídku hloupý,

mast tě nevykoupí,

lepší nežli každá masta

byla by ti zubní pasta,

tak medvídku nebuď, hloup,

nech si zoubek vytrhnout.

 

Báseň  ZIMNÍ  SPÁČ

 

Autor: Dagmar Vysocká

 

Zachumlal se medvídek

do pelíšku z listí,

zdálo se mu o medu,

co chtěl ještě snísti.

 

Nestihl to na podzim,

přišel brzy mráz,

s jídlem počká na jaro,

bude teplo zas.

 

Pak si smlsne na medu,

co mu včelky dají,

medvídkovi společně

čerstvý nachystají.

 

Píseň MEDVĚD TANČÍ

 

Autor: J.Hostáň – Korálky

 

Medvěd tančí, přitom bručí,

medvíďata tančit učí.

Brum, brum, brum,

brum, brum, brum,

skáče celý dům.