Vkládání příspěvků

CZ.1.07/1.3.07/04.0005

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Osnova pro praktický příklad z praxe učitelky na libovolné téma sloužící jako metodický materiál, který bude umístěn na portálu TU.MŠ.

Všechny přílohy  zpracujte do jednoho  dokumentu – Word, použijte typ písma Times new Roman, velikost písma 12, řádkování 1, černou barvu. Stránky očíslujte, přílohy také očíslujte (příloha č.1) v textu též označte číslo přílohy. U příloh (pohádek, básní, písní atd.) vždy označte zdroj, jména autorů. Pracovní listy překreslete vlastní rukou.

Jméno učitelky:

Vzdělávání:

Délka praxe:

Zaměstnavatel:

Telefon:

E-mail:

Datum zpracování:

 

 

1. Základní charakteristika aktivity – anotace – záměr:

3 rámcové cíle zformulované jako záměry – při tvorbě každého tematicky zaměřeného integrovaného bloku s konkrétním názvem by měl být vlastními slovy vyjádřen jeho hlavní záměr, ve kterém by měly být obsaženy všechny 3 rámcové cíle.

1. Co chceme děti naučit, co mají poznat

2. S jakými hodnotami – vztahy, postoji je chceme seznámit

3. Jak budeme podporovat jejich osobní samostatnost projevovat se jako samostatná osoba působící na své okolí

 

2. Název integrovaného bloku ze ŠVP:

3. Název integrovaného celku  ze ŠVP nebo TVP:

4. Název vlastní aktivity (podtéma):

5. Doporučené období k realizaci:

6. Počet dětí:

7. Věk dětí:

8. Struktura třídy – heterogenní, homogenní:

9. Předpokládaná délka aktivity:

10.

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo      
Dítě a jeho psychika      
Dítě a ten druhý      
Dítě a společnost      
Dítě a svět      
Klíčové kompetence  

11. Organizace aktivity: kde

12. Metody a postupy práce: jak

13. Pomůcky: co

 

14.Realizace projektu (činnosti, aktivity)

Popis předcházejících znalostí, dovedností dětí k tématu (východiska).

Stručný popis vlastní aktivity. Celými větami chronologicky popište všechny  činnosti, které děti dělaly. Motivace, atd….

15. Evaluace:

Zdůrazněte jaký přínos pro děti měl Váš projekt.

Odpovězte na otázky vycházející z naplňování rámcových cílů.

  1. Co jsem právě děti naučila, jak jsem rozvinula jejich schopnost a chuť učit se?
  2. S jakou hodnotou se děti setkaly?
  3. Jaký jsem dala dětem prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situace, ve kterých se nacházely?

16. Klíčové slovo:

Vyberte jedno klíčové slovo nebo slovní spojení (Velikonoce, čarodějnice nebo Den Země, Vítání jara) charakterizující Váš příspěvek  pro jednoduché vyhledávání na portálu.

Zpracovaný dokument Word pojmenujte: Jméno – název aktivity: (např.: Irena Kopecká – Slet čarodějnic)

Kontaktní adresa pro odesílání  praktického příkladu z praxe učitelky:

reditelstvi_mscv@volny.cz

Telefon 777 322 576

Telefon pro video  natáčky a další organizační záležitosti:

Monika Vydrová 731 163 866

Michael Vydra 724 757 727