Bruslička

BRUSLIČKA

 

 

Jméno učitelky: Simona Přenosilová

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Datum zpracování: listopad 2011

 Pedagogický záměr: seznámení se zimním stadionem, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, samostatnost ale i spolupráce s ostatními, pozornost, vytrvalost, respektování pravidel.

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a život v zimě

Název integrovaného celku z TVP: Paní zima

Podtéma: Bruslička

Počet dětí: 10 – 12

Doporučené období k realizaci: zima

Věk: 5 – 6

Struktura třídy: heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: 45 minut

 

Vzdělávací cíle Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo – rozvoj i fyzické i psychické zdatnosti- osvojení si přiměřených praktických dovedností  – příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů – bruslení  – zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
Dítě a jeho psychika  – rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit- získané schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci  – spontánní hra  – porozumět slyšenému- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí- plnit pravidla hry, organizovat hru
Dítě a ten druhý  – vytváření prosociálních postojů  – činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě  – chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný- umět se dohodnout
Dítě a společnost  – seznamování se světem lidí, kultury a umění osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije  – aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur  – dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
Dítě a svět  – seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu  – poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se bránit  – uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit
Klíčové kompetence  K učení – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhýchK řešení problémů – chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahuSociální a personální – ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

– spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

Činnostní a občanské – dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

– dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Organizace aktivity: Zimní stadion

Metody a postupy práce: prožitkové, individuální, skupinové, kooperační učení

Pomůcky: brusle, chrániče na lokty a kolena, přilba, hrazdičky, míčky, kužele, provaz, puky,

 

Realizace projektu: 

Než vstoupíme na ledovou plochu, děti poučíme o bezpečnosti a o vymezeném prostoru, kde se bude bruslit. Děti, které s bruslením teprve začínají, dostanou hrazdičky.

Vstoupíme na led, seřadíme se do řady vedle sebe a pozdravíme se. Dnešnímu bruslení AHOJ. Po té povím dětem, co je dnes čeká.

Děti se rozbruslí ve vymezeném prostoru a doprovod na ně bude dohlížet. Já mezitím připravím z lana kruh a děti budou bruslit v řadě za sebou podél lana.

Místo lana dám kužele a ukážu dětem jak jezdit slalom. Po dokončení aktivity vždy děti pochválím.

Pro další hru, vytvoří děti 2 družstva – brusličky a hokejky. Družstva vytvořím tak, že si děti postavím do řady a ukážu na prvního a řeknu mu, ty jsi bruslička, ukážu na druhého a ty jsi hokejka.

Po vysvětlení pravidel můžeme odstartovat závod. Děti budou držet v ruce míček a budou se ho snažit co nejrychleji přemístit na určité místo do bodu B, míček tam položí a co nejrychleji se vrátí zpátky ke svému družstvu. Kamarádovu předají štafetu dotykem ruky. Ostatní děti fandí, volají jméno svého kamaráda nebo název svého týmu. Vystřídá se celé družstvo. Tuto hru můžeme ztížit tím, že doprostřed dráhy položíme umělohmotnou překážku a dítě, které bude převážet míček, ji musí objet kolem dokola.

Oba týmy pochválím a po splnění soutěží nechám děti bruslit s připravenými pomůckami. Na závěr našeho bruslení dostanou děti poslední úkol: objet celý zimní stadion. Kdo ho objede, přibruslí ke mně, postupně s přijíždějícími dětmi hodnotíme jejich výkony, pochvalou je povzbuzuji, čekáme na všechny děti, než dobruslí.

Nastoupíme si do řady a rozloučíme se pozdravem, dnešnímu bruslení AHOJ.

V šatně mám pro děti připravenu sladkou odměnu.

Od října do března jezdím s dětmi 1x týdně bruslit. Hry pro děti obměňuji a využívám různých pomůcek, abych děti co nejvíce motivovala.

Na závěr bruslařské sezony připravuji pro děti společně s ostatními kolegyněmi „Bruslařské hrátky aneb na bruslích z pohádky do pohádky“  – motivace pohádkovými postavami, vyvrcholení bruslení, bruslařské disciplíny na stanovištích

Evaluace:

Děti mohly bruslit samostatně i ve skupinkách. Učili jsme se spolupráce, tolerance, zdokonalování sebe samo, rozvíjely své pohybové schopnosti, schopnost sebeovládání a respektování pravidel.

Klíčové slovo: bruslička