Čert, Mikuláš

 

Jméno učitelky: Popovičová Zdeňka

Zaměstnavatel: Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 

Datum zpracování: červen 2011

 

 

1.  Základní charakteristika aktivity – anotace – záměr:

 

–         rozvíjení zájmu o práci

–         rozvoj tvořivosti

–         jemná motorika

–         využití výtvarného materiálu

–         vztah k hudbě a pohybu

–         rozvíjení hudebního sluchu a rytmu

–         využití hudebních nástrojů

–         vztah k poezii /nové básničky/

–         dramatizace

–         rozvoj pohybu

–         slovní zásoba

–         tradice

–         nové poznatky

–         předávání zkušeností

 

 

2.  Název integrovaného bloku ze ŠVP:  „S Večerníčkem zas přichází podzimní čas“

 

3.  Téma:  „S čerty nejsou žerty“

 

4.  Doporučené období: konec listopadu

 

5.  Počet dětí:   24

 

6.  Věk:   4 – 5 let

 

7.  Struktura třídy: heterogenní

 

8.  Předpokládaná délka: 14 dní v zimním období

 

Vzdělávací oblasti

Dílčí vzdělávací cíle

Vzdělávací nabídka

Očekávané výstupy

DÍTĚ A JEHO TĚLO – uvědomění si vlastního těla- rozvoj pohybových schopností – lokomoční pohybové činnosti/chůze, běh, skoky, poskoky, lezení/= čerti v pekle =- hudební a hudebně pohybové činnosti„Čertovská polka“/viz noty/

– píseň s pohybem

– zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci/umět se pohybovat ve skupině dětí/- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
DÍTĚA JEHO PSYCHIKA Jazyk a řečrozvoj řeči a jazykových dovedností receptivních /vnímání, naslouchání, porozumění/artikulační, řečové, sluchové a rytmické hryPoznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operaceposilování přirozených poznávacích citů /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…/Sebepojetí, city, vůle

rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

– prohlížení knížek, časopisů – vyprávění podle obrázků, vlastní fantazie /např. jak asi vypadá peklo, nebe…/- námětové hry a činnosti- hry a činnosti zaměřeném cvičení různých forem paměti/mechanická/- cvičení v projevování citů /zvláště kladných/,v sebekontrole a v sebeovládání – správně vyslovovat,ovládat dech, tempo- naučit zpaměti krátké texty /reprodukovat říkanky, písničky, pohádky/- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
DÍTĚA TEN DRUHÝ – osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem – sociální a interaktivní hry, hraní rolí (čert, anděl, Mikuláš), hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry – porozumět běžným vyjádřením emocí a nálad
DÍTĚA SPOLEČNOST – rozvoj společenského i estetického vkusu – aktivity přibližující dítěti svět, kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, účast dělí na kulturních akcích, aj.) – vyjadřovat se prostřednictvím hudby a hudebních pohybových činností zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
DÍTĚA SVĚT – seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivnímu vztahu k němu – přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vychází do okolí, výlety – orientovat se bezpečně ve známém prostředím i v životě tohoto prostředí (blízké okolí)

10.  Organizace aktivity: třída, herna

 

11.  Metody a postupy: individuální i skupinové

 

12.  Pomůcky:

–         papírové sáčky

–         barevný papír /červený, černý, hnědý/

–         čtvrtky

–         vlna /černá, červená, žlutá/

–         zlatý vánoční řetěz

–         nůžky

–         obrázky čertů a andělů, Mikuláše

–         kostky, červený, hnědý krepový papír, žíněnka, křesílko, namalovaný čert s vidlemi

/s dětmi jsme postavili peklo/

–         hudební nástroje /dřívka, činelky, činely, triangl, bubínky…/

 

13.  Realizace projektu: /1 den /

Děti měly možnost před blížícím se „ČERTEM A MIKULÁŠEM“, ale také brzkými VÁNOCEMI, prohlížet různé knížky, časopisy, letáky.

Ráno při RH si některé děti hrály v herně na čertíky /v herně bylo postavené peklo/, jiné děti si prohlížely knížky, letáky, časopisy. Z letáků i časopisů si mohly vystřihovat různé obrázky a nalepovat si je. S další skupinou jsme pracovali u stolečku – děti si voskovkami vybarvovali papír, sáčky (celá plocha, obě strany). Pak si na sáčky nalepovaly vystříhané tvary z barevných papírů.

Při ranním cvičení děti, také mimo jiné, napodobovaly čertíky [skákaly, běhaly, dupaly (jako v pekle) – básnička: „Dupy, dupy dupáníčko“ /viz básničky/

Po svačině jsme si zazpívali píseň „Čert a Mikuláš“, ukázali jsme si obrázky různých čertíků Mikuláše a peklo (báseň „Čertici se narodilo…“ – viz básničky), později si děti tuto báseň i zahrály, využití hudebních nástrojů /dřívka, činelky, činely, triangl, bubínek – děti si samy mohly vymýšlet podle vlastní fantazie a napodobovat čertíky nebo všichni dohromady, jak to může vypadat v pekle.

Děti se pak seznámily s novou písní + taneček „Když se čerti rozhněvali“ = čertovská polka + pohybové vyjádření. Tento blok byl zakončen Mikulášskou nadílkou v MŠ. Děti si domů odnesly spolu s balíčky také vyrobené Mikuláše na špejli.

 

Tento blok dále navazoval dalším integrovaným blokem: „Už je tu zas vánoční čas“ a byl zakončen výrobou kompletně spolu s čertíky také andílky /viz obrázky str. 5, 6/.

Během tohoto následujícího bloku jsme s dětmi navštívili DIVADLO ROZMANITOSTÍ – pohádka: „Dědečkův betlém“. Děti v této pohádce viděly, kromě jiného jako jsou vyřezávané betlémské figurky, také anděla, jak létá na nebi a přilétá k dětem na zem, povídal si s nimi a opět odlétal. Bylo to velice pěkně zpracované a pro děti to byl velmi hezký zážitek. A nejen pro děti.

 

14.  Evaluace:

Přínosem projektu bylo, že děti mohly pracovat ve skupinkách, ale i jednotlivě. Získaly nové poznatky, umět se soustředit na danou činnost a danou práci dokončit. Výroba čertíků i andělů byla dosti náročná, práce byly kompletně dokončeny tak 10 dní před Vánocemi. Ale stálo to za to. Rodičům se to moc líbilo. A dětem také. Dále se naučily nové básničky a písničky, využít hudební nástroje nejen jako doprovod, ale také pro svoji fantazii. Děti se neustále učí být k sobě tolerantní, kamarádští, být na sebe hodní, neubližovat jeden druhému, vzájemně se respektovat. Prostor měly dostatečný, protože činnosti měly rozděleny jak v herně, tak ve třídě.

15.  Klíčové slovo:  ČERT A MIKULÁŠ / VÁNOCE

BÁSNIČKY

 

Čertíci

Tato říkanka slouží jako RELAX (odreagování),
vybití negativní energie až do zklidnění a pozitivních emocí.

Dupy, dupy, dupáníčko (silně dupeme)
to je malé zlobeníčko.
Jako čerti v pekle,
chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, děláme ble, ble, …)

Teď si pěkně lehneme (leh na zem)
už se ani nehneme.
Pojedeme na kole (leh nohama jako šlapeme na kole)
dojedeme ke škole.

Tam se pěkně posadíme (sed na zemi)
a hezky se pohladíme. (hladíme vedle sedícího kamaráda)
čerty v pekle necháme,
tlesky, tlesky, tleskáme. (tleskání od piana po forte)

 

Čertík a čertice

 

Čertici se narodilo

tuze pěkné mimino,

Když ho čertům ukázala,

křikl: „Hurá, mamino!“

 

Z té radosti dělal věci,

že se tomu každý smál.

Koulil svoje černé oči,

k vidlím ocas přimotal.

 

TANEČEK

 

Když se čerti rozhněvali /viz noty str. 7 /

 

Když se čerti rozhněvali, kopytem si dupli,

kožichy si vyprášili /vyklepali/

a pak pěkně hupli.

 

Ocasem si zatočili jen tak bez okolků,

tancovali vpravo, vlevo

tu čertovskou polku.