Ptáci

Jméno učitelky:         Dagmar Siřišťová

Zaměstnavatel:          Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 

 

Integrovaný blok: „Slunce šlo spát…“

 

Téma: „Stopy zimního života“….

 

Počet dětí: 27

 

Věk dětí: 3-7leté

 

Složení třídy: heterogenní

 

Realizace: zimní období (leden – únor)

 

Pedagogický záměr:

Seznámit se s některými volně žijícími ptáky v zimním období, získávat znalosti o některých volně žijících ptácích, jejich způsobu života a stavbě těla. Uvědomovat si potřebu pomoci krmení ptáků v zimním období. Jak jim děti mohou samostatně v zimě pomáhat. Poznávat hodnotu přátelství na základě příběhu z ptačí říše.

Vzdělávací oblasti

Dílčí vzdělávací cíle

Vzdělávací nabídka

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla Dotykové cvičení s míčky,pohybové hry, procvičení chůze, poskoků a lezení přes překážky Správné držení těla,základní pohybové dovednosti
Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových a jazykových dovedností, kultivovaný projev 

 

Rozvoj tvořivost, představivosti a fantazie

 

 

 

 

 

Rozvoj citového prožívání

 

 

Rytmizace, hry se slovy, rozhovory, vyprávění, zpěv… 

 

Smyslová a sluchová hra

 

 

 

 

 

Porovnávání lidských a ptačích vlastností

Správné vyslovování, samostatné vyjadřování, improvizace, naučit se zpaměti krátký text, vyprávět příběh. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
Dítě a ten druhý Rozvoj estetického vnímání, cítění aprožívání pozitivních vztahů k přírodě Vytvoření krmítka pro ptáčky, malování, lepení, střihání…. „ptáček“ Umět komunikovat s druhým dítětem, spolupracovat s ostatními
Dítě a společnost Získávat znalosti o některých volně žijících ptácích Prohlížení encyklopedií, krmení ptáčků v zimním období, pozorování na vycházkách… poslech pohádky, příběhu  Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě a věcem-…
Dítě a svět Vytváření povědomí o živé přírodě, ochrana ptactva v zimním období Krmení ptáčků na vycházkách v zimním období…. Námětové hry, grafomotorická cvičení…. Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí…
Klíčové kompetence  Vyjadřování svoji představy pohybem, slovem, učíme se přemýšlet, skládáme části do celku, navazujeme kontakty s druhými dětmi dospělými, dodržujeme pravidla, osvojování elementárních poznatků o okolním světě, uvědomujeme si co je dobře, co špatně, máme povědomí o významu životního prostředí, rozvíjíme tvořivost, paměť, přírodu přijímáme pozitivně a zodpovědně…

 

 

Aktivity: ve třídě, na vycházkách

 

Metody a postupy práce: 1.) komunitní kruh – povídání nad knihou a obrázky

2.) malé skupinky – pracovní stolečky, individuálně

3.) pohyb v celém prostoru třídy

Pomůcky: papír, nůžky, odpadový materiál, peříčka, lepidla, zrní,

 

Knihy a encyklopedie:

Světem zvířat 2. Díl – Jan Hanzák, Miroslav Bouchner, Karel Hudec

Z ptačí říše – Jaroslav Spirhanzl Duriš,

Ptáci na naší zahradě – Helmut Massny,

Ptáci – Ulrich Creutz

Pohádky z Iglů – Jan Suchl, nakladatelství Albatros v Praze1987

Pohádka: Havran a Sova

 

Vlastní aktivita:

Na vycházkách pozorujeme přírodu kolem sebe a hlavně ptáčky, chodíme krmit na školní zahradu, na okně máme krmítko a povídáme si vlastní zážitky se zvířátky v zimním období… Připomene si, co vlastně ptáčkové v zimním období jedí, proč jsou závislí na člověku…. Prohlédneme si encyklopedie – ptáčky – havrana, sovu, kosa, holuba, sýkorku, vrabce, vránu. (ptáky, kteří v zimě zůstávají u nás a můžeme je z okna a na vycházkách pozorovat…)

 

Poslech pohádky: Havran a sova

V dávných dobách žili spolu havran a sova. A protože tenkrát ještě svět neznal mrazy a bylo pořád teplo, chodili oba v lehkých vzdušných šatech. Ale pak se najednou slunce odvrátilo od země a začaly tuhé mrazy. Musíme si ušít něco teplého na sebe, abychom nezmrzli. Havran ušil sově černé, bílé puntíkované šaty. Sova udělala havranovi pevné boty z velrybí kosti a pak mu začala chystat krásné bílé šaty. Když mu je pak zkoušela, havran sebou nepokojně vrtěl a poskakoval sem a tam. Jestli nebudeš stát, vyleju na tebe lampu. Havran si nedal říct a skákal z místa na místo. Sova už toho měla dost a polila havrana od hlavy až po paty rybím tukem. Krá, krá a havran uletěl pryč. Od těch časů je havran celý černý a je také konec přátelství se sovou.

 

Učitelka klade otázky:

Co ptáci dělali? Proč jim začala být zima? Stalo se někdy vám, že jste pocítily zimu a proč?

Jaké pocity máte z chování havrana? Umožníme dětem vyjádřit správné způsoby chování, vlastní názory,…

 

Sluchová hra: Ptáčku jak zpíváš?

názvy ptáčků – rytmizace vytleskávání názvů ptáčků…(vrabec…sova… kos… havran… vrána… holub…aj.)

 

Opakování písně: Huboval vrabčák na zimu…

 

Motivační cvičení: poskoky ptáčků, mávání křidélky aj.

Dotykové cvičení: s míčky (se sněhovou koulí)

Překážková dráha: lezení…

PH: „Na vrabce a havrany“

 

Připomeneme dětem opět pohádku a zimní čas…povíme si, z jakých částí těla se ptáček skládá… hlava, tělo, křídla, nohy… vysvětlíme si, jaké části má naše tělo a jaké ptačí…

 

Děti víte, jak můžeme ptáčkům pomoci?

Vyrobíme si společně krmítko a taky nějakého ptáčka…

Po dokončení práce si uděláme společně výstavu.

 

Evaluace:

Děti si uvědomily, že v mrazech a zimním období ptáci a zvířátka mají nedostatek potravy a člověk (dítě) jim může pomoci. Učily se vnímat život kolem sebe, setkaly se s lidskostí, spoluprací s ostatními dětmi, rozvíjely svoji tvořivost, měly možnost vyjádřit se k chování havrana a sovy, co je dobře co je špatně. Rozvíjely své komunikační a jazykové dovednosti, procvičily si správné držení těla a pohybové dovednosti.

 

Klíčové slovo: zima, ptáci