Ptáčkoviny

Jméno učitelky:  Marcela Čermáková

 

Zaměstnavatel:   Mateřská škola MOST

Základní charakteristika aktivity – anotace

-záměr:  získávat kladný vztah k přírodě, projevovat se citlivě k živým bytostem, pomáhat druhým, rozvoj tvořivosti

  1. Název integr.  bloku ze ŠvP:  „Nejsem sám na světě“

 

1) Název integr. bloku z TvP: „Ptáci v zimě“

2) Název vlastní aktivity: „Ptáček u krmítka“, pomáháme ptáčkům

3) Doporučená období k realizaci: ZIMA

4) Počet dětí: 15-20

5) Věk dětí: 5-6let

6) Struktura třídy: heterogenní

7) Předpokládaná délka aktivit: průběžně celý týden

8) Vzdělávací oblasti

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

Dílčí vzdělávací cíle – rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky

Vzdělávací nabídka – manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami, nástroji, náčiním (stříhání, lepení)

KOV – zvládat jemnou motoriku , zacházet s výtvarným materiálem

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

DVC – rozvoj řečových schopností

VN – vyprávění zážitků, rozhovory, samostatný slovní projev, přednes, zpěv, prohlížení knih, encyklopedií

KOV – sledovat a vyprávět příběh, popsat situaci, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

DVC – seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

VN – respektovat druhého , podporovat kamarádství

KOV – komunikovat s druhými dětmi, udržovat děts. přátelství

DÍTĚ A SPOLEČNOST

DVC – vytvářet základy aktivního postoje k světu, k životu

 

VN – výtvarná tvořivost – „Ptáček u krmítka“

 

KOV – vyjadřovat své představy různými výtvarnými technikami

DÍTĚ A SVĚT

DVC – vytvořit si povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou, vytvářet pozitivní vztah k prostředí, kde dítě žije

VN – přirozené pozorování blízkého prostředí (šk. zahrada, les)

–         péče o ptáčky – celoročně

–         práce s obrazovým materiálem

–         výroba krmítek s ptáčky

 

KOV – mít podvědomí o významu životního prostředí, pomáhat o něj pečovat!

  1. Organizace a aktivity

-třída

-školní zahrada, les

  1. Metody a postup práce

-pohybové aktivity

-prohlížení a vyhledávání v encykl.

-práce s obrázky

-vyprávění, četba pohádek

-stavba krmítek ze stavebnice

-výtvarné a pracovní činnosti

-prac.listy, básničky, písničky

 

Použitá literatura: Rok s krtkem

Ptáčkoviny

Kapesní atlas ptáků

Ptáci na naší zahradě

Lesní noviny

Rok v lese

  1. Pomůcky

-čtvrtky, nůžky, lepidla, kartony, zrníčka, houbičky, klovatina, barvy, vločky

  1. Realizace

RH, KK – prohlížení leporel a knih o ptáčcích, encyklopedie – vyhledávání různých druhů

–         pozorování ptáčků za okny, na šk. zahradě, v lese

Vlastní práce:

–         upozornit na bezpečnost při práci s nůžkami

–         vystřídat se u stolečku postupně

–         výstavka všech prací, pochvala všem

  1.  Evaluace

Děti se naučily vnímat živou i neživou přírodu. Poznaly, jak je důležité pomáhat ostatním, že každý může někdy potřebovat pomoci. Získaly radost z toho, že když se v zimě ke krmítku slétnou ptáčci a zobají, že nám pak na jaře za to zazpívají. Naučily se bezpečně zacházet s různými nástroji.

  1.  Klíčové slovo

„PTÁČKOVINY“