Sněhulák

Jméno učitelky: Jaroslava Aschenbrennerová

Zaměstnavatel: MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Datum zpracování: květen 2011

 

Záměr:

Prostřednictvím námětové hry na sněhuláky – rozvoj řeči a jazyka, rozvoj tvůrčích schopností a kreativity dítěte, rozvoj sebevyjádření.

Děti se prostřednictvím námětové hry vcítí do role sněhuláka, vyjádří svou představu.

Učí se pracovat v týmu.

Integrovaný blok:         Já a život v zimě

Integrovaný celek:        Radostníčkovy zimní radovánky

Téma dne:                    Sněhuláčkový den

Období k realizaci:       jeden den v zimním období

Počet dětí:                   15

Věk dětí:                      3 – 5 let

Struktura třídy:             heterogenní

Délka aktivity:  20 minut

 

Dílčí vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo: rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

Dítě a jeho psychika: rozvoj řečových schopností

Dítě a ten druhý: rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost: spolupodílet se na aktivitách třídy

Dítě a svět: vytváření povědomí o sounáležitosti soužití s neživou přírodou.

 

Vzdělávací nabídka:

Dítě a jeho tělo: manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami, hudebně poh. hry

Dítě a jeho psychika: samostatný slovní projev na téma sněhulák, přednes

Dítě a ten druhý: kooperativní činnost ve skupinách, námětová hra

Dítě a společnost: praktické pokusy, zkoumání /tvoření ze sněhu/

Dítě a svět: sledování rozmanitosti přírody práce s materiálem /sníh/

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo: vědomě napodobit jednoduchý pohyb, hod horním obloukem

Dítě a jeho psychika: improvizovat, vyjádřit svou představivost a fantazii

Dítě a ten druhý: spolupracovat s ostatními

Dítě a společnost: dodržovat pravidla her

Dítě a svět: všímat si změn v nejbližším okolí

 

Klíčové kompetence:

K učení: získávat elementární poznatky o přírodě, její rozmanitosti, proměnách

K řešení problémů: využívat svou fantazii, představivost, tvůrčí schopnosti

Komunikativní: samostatně vyjadřovat své myšlenky

Sociální a personální: vytvořit svůj názor, vyjádřit jej

Činnostní a občanské: otevřenost k aktuálnímu dění

Organizace: v prostoru herny

Metody a postupy práce:

námětová hra, komunikativní a diskusní kruh, tvořivá hra, pohybové hry, situační učení, kooperativní učení.

Pomůcky:

převleky sněhuláků, míč, materiál na tvorbu/papírové geometrické tvary, kruhy z pěnové hmoty, barevná víčka/, knoflíky, sněhulák postavený na zahradě, papírové koule, CD s písničkami cvičíme s Míšou 2.

Vlastní aktivita: během týdne jsme si pro tento den připravily s dětmi výzdobu třídy. Každé dítě si vyrobilo svého sněhuláka. V nabídce měly malování, střihání, lepení, modelování, vyráběly jsme sněhuláky z keramické hmoty. Vyrobily jsme si také mačkané papírové koule. Děti použily také novou techniku /kresbu zmizíkem do inkoustu/. Měly v nabídce pracovní listy sněhuláků, které budˇ vykreslovaly, dolepovaly knoflíky, nebo skládaly rozstříhaný pracovní list jako puzzle. Naučily se také o sněhulákovi básničku, hovořily jsme nad knihami, opakovaly jsme znaky zimy. Pracovaly jsme zejména s knihou Mileny Lukešové Zimní knížka pro Lucinku. Při pobytu venku jsme vyšlapávaly cestičky k našemu kamarádovi sněhulákovi, malovaly jsme barvami v plastových lahvích, zdolávaly překážkovou dráhu.

 

Realizace vlastního dne:

Děti přišly do mateřské školy převlečené do kostýmů sněhuláků, které jim pomohli připravit rodiče. Motivovány pro tento den byly stavbou sněhuláka na školní zahradě, který se stal naším neživým kamarádem /příloha č.1/. Děti si společně s rodiči vymysleli i své sněhulákovo jméno. Začaly jsme diskusním kruhem. Děti vzpomínaly na stavbu sněhuláka. Z čeho jsme sněhuláka stavěly? Co jsme k tomu potřebovaly? Jaký je sníh? Co jsme sněhulákovi dotvářely? Můžeme si na sněhuláky zahrát i v mateřské škole? Poté následoval komunikativní kruh. Každý sněhuláček se postupně představil, pokud měl, uvedl svou charakteristiku /příklad: Já jsem sněhuláček Chechtálek a rád se směji/ apod. S charakteristikou dětem pomáhali většinou rodiče. Pokud sněhulák charakteristiku neměl, nic se nedělo. Poté následovala Představovaná /příloha č.2/. Když se sněhuláčci trochu znali, následovala hra Pozor, sněhová koule /příloha č.  3/. Poté jsme realizovaly hru Veselí sněhuláci /příloha č. 4/ Tuto hru hrajeme s obměnami a děti jí také už velice dobře znají. Dále následovala Koulovaná /příloha č.5/. Děti házely předem připravenými koulemi po sobě. Pak si sněhuláci zopakovali báseň /příloha č. 6/. Následovala konstruktivní činnost, kdy děti tvořily z různých materiálů sněhuláky /příloha č. 7/.  Při této činnosti jsme opakovaly geometrické tvary. Nakonec sněhuláčci absolvovali překážkovou dráhu /chodili po laně, prolézali obručí, přeskakovali kostky z umělé hmoty, váleli sudy/.  Z posledních dvou činností si mohly děti jednu zvolit. Rozloučily jsme se diskotékou sněhuláků. Odměnou pro každého sněhuláčka byl opravdový nanuk.

Evaluace: Děti se naučily novou báseň, vyzkoušely si novou výtvarnou techniku, učily se spolupracovat v týmu, každé dítě svým podílem přispělo k zdárnému průběhu slavnosti, získaly poznatky o přírodě a jejich darech /sníh/. Každé dítě mělo možnost seberealizace jak v roli sněhuláka, tak v jednotlivých aktivitách.

Klíčové slovo: Sněhulák

Příloha č. 1

 

 

příloha č. 2

Sněhuláčci utvoří kruh, chytnou se za ruce. Na pokyn chodí volně v prostoru, podávají si ruce, představují se.

příloha č. 3 Pozor, sněhová koule

Sněhuláčci sedí v kruhu a posílají si sněhovou kouli /míč/.Uprostřed kruhu je jeden sněhulák, který se musí kouli vyhnout. Jestliže se koule sněhuláka dotkne, role sněhuláka se vymění.

příloha č. 4 Veselí sněhuláci.

Sněhuláci jsou v kruhu, učitelka určí jednoho sněhuláka, který stojí uprostřed kruhu.

Všichni říkají:

My sněhuláci, veselí,

běloučcí a studení,

my se rádi bavíme,

ale jak nevíme.

 

Sněhulák:

Dělejte to jako já, /dítě předvádí pohyb/

je to skvělá zábava.

 

Všichni:

Děláme to jako ty, /ostatní napodobují pohyb/

zaháníme trampoty.

 

Příloha č. 5 Koulovaná

 

 

příloha č. 6 /zdroj internet dětské stránky.cz/

 

Sněhulákovy starosti

Dagmar Vysocká

 

Sněhulák stál na políčku,
očkem šilhal po nebíčku.
Zda nesvítí sluníčko,
nerozhřeje mu bříško.

Ty máš štěstí, sněhuláčku,
na nebi je plno mráčků.
Sluníčko se neusměje,
tvoje bříško ne rozhřeje.

 

příloha č. 7